Η GET ξεκινά την υλοποίηση του έργου “Δημιουργία εφαρμογής Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS)”  για τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου.

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών  μέσω της οποίας θα καταστούν τα δημόσια γεωχωρικά  δεδομένα του Δήμου, ελεύθερα και διαθέσιμα προς τους επαγγελματίες και του πολίτες χωρίς περιορισμούς δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και με χρήση ανοιχτών, δομημένων και μηχανικά αναγνώσιμων προτύπων ακολουθώντας πιστά όσα ορίζει ο νόμος 3882/2010 και η σχετική οδηγία Inspire.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου θα αναπτυχθούν υπηρεσίες που θα διατίθενται στους ωφελούμενους, αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις υπηρεσίες αναζήτησης, θέασης και τηλεφόρτωσης. Με την υλοποίηση του έργου, υπηρετείται η διαφάνεια, η διαχειριστική υπευθυνότητα και λογοδοσία του Δήμου ενώ επέρχεται μείωση κόστους από την αποδοτικότερη λειτουργία του συνόλου του προσφερόμενων  υπηρεσιών εξαιτίας της κινητικότητας των δεδομένων.