Η GET, στο πλαίσιο της υπηρεσίας δορυφορικών εικόνων του συστήματος COPERNICUS που παρέχει στο Δήμο Θεσσαλονίκης και με γνώμονα τη μέγιστη επαναχρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου από κοινό, φορείς και επαγγελματίες, ανέπτυξε την εφαρμογή «Παρατηρητήριο Χωροθέτησης Αστικού Πρασίνου» του Δήμου (https://sdi.thessaloniki.gr/greenobservatory & https://sdi.thessaloniki.gr).

Η διαδικτυακή αυτή εξιστόρηση, αποτελεί τμήμα της Διαδικτυακής Πύλης Γεωχωρικών Πληροφοριών του Δήμου Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας συγκεντρωτικά δεδομένα που αφορούν στην κατανομή του αστικού πράσινου στα όρια του Δήμου. Αρχικά, παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση των κτηρίων του Δήμου, η οποία έγινε σε συνεργασία με τον Jan Labohý, βάσει της απόστασής τους από συστάδες πρασίνου, όπως αυτό προκύπτει από τη διαχρονική μεταβολή του δείκτη NDVI δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης Sentinel-2 για το έτος 2019. Τα ποσοστά της επάρκειας της βλάστησης και του πλήθους των κτηρίων ανά κατηγορία επάρκειας, που υπολογίστηκαν στη συνέχεια για κάθε συνοικία και Δημοτική ενότητα του Δήμου, είναι επίσης αναρτημένα στη σελίδα του Παρατηρητηρίου.

Επιπλέον, απεικονίζεται μωσαϊκό πολύ πρόσφατων δορυφορικών δεδομένων πολύ υψηλής ανάλυσης Pleiades (0.5 m PAN, 2m MS, 2019-2020). Για το σύνολο των δορυφορικών εικόνων, ο εκάστοτε χρήστης, ανάλογα με τις ανάγκες του, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε μια πληθώρα πολυφασματικών συνθέσεων μεταξύ των οποίων TrueColor L2A, NDVI & Green City, False Color IR για τα Sentinel-2 καθώς και NDVI PAN, True Color PAN, False  Color, NDVI. Το Παρατηρητήριο εξυπηρετεί  και ανάγκες  αποθετηρίου λοιπών περιβαλλοντικών δεδομένων, σχετιζόμενα με το πράσινο του Δήμου. Για το λόγο αυτό, απεικονίζονται οι μεμονωμένες θέσεις των δένδρων ενώ παράλληλα εμφανίζονται δυναμικά δεδομένα από το προγνωστικό σύστημα αστικής θερμικής νησίδας του έργου Lifeasti.