Η GET υποστηρίζει την Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά». Η Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά» αποτελεί μια προσπάθεια που ξεκίνησαν οι νησιωτικές αρχές της Ευρώπης μετά από χρόνια συνεργασίας με στόχο να επικοινωνήσουν το σημαντική δυναμική των νησιών να λειτουργήσουν ως πεδία τεχνολογικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής καινοτομίας. Για να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των νησιών, όλοι οι φορείς της λεγόμενης Τετραπλής Έλικας χρειάζεται να αναλάβουν δράση. Οι δημόσιες αρχές, ο ιδιωτικός τομέας, η ακαδημαϊκή κοινότητα και η κοινωνία των πολιτών στα νησιά χρειάζεται να συνεργαστούν για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης τοπικά, που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες των νησιών και θα συμβάλλει στη μετάβαση της Ευρώπης σε έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία.