Η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου “Implementation of a forecAsting System for urban heaT Island effect for the development of urban adaptation strategies – LIFE ASTI” (Εφαρμογή συστήματος πρόβλεψης του φαινομένου της Αστικής Νησίδας Θερμότητας για την ανάπτυξη στρατηγικών αστικής προσαρμογής) στο πλαίσιο του Προγράμματος “LIFE 2014-2020”, υποπρόγραμμα “Climate Action” / Πρόσκληση «LIFE 2017». Το εταιρικό σχήμα για την υλοποίηση του έργου αποτελείται από:

  1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (συντονιστής εταίρος)
  2. Azienda Sanitaria Locale Roma 1
  3. Geospatial Enabling Technologies
  4. Institute of Atmospheric Sciences and Climate National Research Council of Italy
  5. Δήμος Θεσσαλονίκης
  6. Sympraxis Team P.C.

Η πρόταση LIFE ASTI στοχεύει στο σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή ενός συνόλου συστημάτων πρόβλεψης για τη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη της επίδρασης του φαινομένου της ΑΝΘ, κατά τη διάρκεια θερμικών επεισοδίων για τις επιπτώσεις τους στην υγεία σε δύο μεσογειακές πόλεις, τη Θεσσαλονίκη και τη Ρώμη. Τα συστήματα πρόβλεψης θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των μελλοντικών σεναρίων κλιματικής αλλαγής στο φαινόμενο της ΑΝΘ (Αστικής Νησίδας Θερμότητας) πάνω από τη Θεσσαλονίκη και τη Ρώμη και για την ποσοτικοποίηση του αποτελέσματος της προώθησης σχεδίων μετριασμού για την καταπολέμηση της επίδρασης ίδιου προβλήματος για τις δύο επιλεγμένες πόλεις. Αυτό θα οδηγήσει στην ανάπτυξη στρατηγικών για την καλύτερη προσαρμογή και μετριασμό των επιπτώσεων των ΑΝΘ κατά τη διάρκεια των θερινών επεισοδίων,  τη μείωση του κινδύνου επεισοδίων θερμότητας στις μητροπολιτικές περιοχές και την καλύτερη εφαρμογή πολιτικών ενεργειακής απόδοσης στις ευρωπαϊκές πόλεις.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό 60%, ενώ το υπόλοιπο 40% καλύπτεται από ίδιες πόρους του κάθε εταίρου.