Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί οι φορείς, είναι σημαντικό να παράγουν καινοτόμα προϊόντα με διεθνή απήχηση. Στη διαδικασία της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων σημαντική είναι η συνεισφορά των Παραγωγικών φορέων (Εταιρίες πληροφορικής & Βιομηχανίες), και των Ερευνητικών οργανισμών (Πανεπιστήμια & Ερευνητικοί φορείς) και συγκεκριμένα:

  • H αξιοποίηση της γνώσης και των τεχνολογικών εργαλείων που διαθέτουν οι προαναφερθέντες φορείς
  • H συνεργασία μεταξύ τους

Με βάση τα παραπάνω, οργανώθηκε  το 4οTechnology Forum στην Θεσσαλονίκη όπου συμμετείχαμε με την ακόλουθη παρουσίαση του Γαβριήλ Μαυρέλλη:Το τεχνολογικό πλαίσιο που προσδιορίζει ο OGC για την Έξυπνη Πόλη