Η ένωση εταιρειών GET-DOTSOFT υλοποίησε το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ».

Στόχος του έργου ήταν η δημιουργία δέσμης ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, οι οποίες σχετίζονται με τις υποδομές δημόσιας χρήσης του Δήμου Αμαρουσίου. Ως υποδομές δημόσιας χρήσης νοούνται: το οδικό δίκτυο του Δήμου, υποδομές κοινής ωφέλειας (παιδικοί σταθμοί, βιβλιοθήκες), χώροι πρασίνου, ηλεκτροφωτισμός, κάδοι κ.α. Στους πολίτες επιτρέπεται πλέον ο ακριβής προσδιορισμός –μέσω συστήματος GIS- τυχών φθορών ή προβλημάτων και η προσωποποιημένη παρακολούθηση του αιτήματός τους.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, η GET σχεδίασε και ανέπτυξε, με τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ, Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών ή οποία υποστηρίζει τις εσωτερικές ανάγκες του Δήμου Αμαρουσίου αναφορικά με τη Γεωπληροφορική αλλά και την υποστήριξη των πολιτών του Δήμου (απλοί, επαγγελματίες) καθώς και τρίτων φορέων, μέσω σχετικών διαδικτυακών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Γεωχωρικών Πληροφοριών.