Στη GET έχουμε ξεκάθαρη αντίληψη της αποστολής μας που είναι  η «Μεγιστοποίηση της  αξίας της Χωρικής Πληροφορίας». Επιδιώκουμε σε κάθε οργανισμό που συνεργαζόμαστε να του παρέχουμε κοινή επιχειρησιακή εικόνα μέσω της κεντρικής διαχείρισης της χωρικής πληροφορίας.  Οι πελάτες μας είναι σε θέση να καινοτομούν και να παρέχουν, σύγχρονες ανοικτά  προσβάσιμες διαφανείς ηλεκτρονικές γεωχωρικές υπηρεσίες, που είναι δια λειτουργικές, αξιόπιστες και ασφαλείς. Το μοντέλο αυτό που εναρμονίζεται με τις σύγχρονες απαιτήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, τυγχάνει ευρείας αποδοχής μεταξύ των πελατών μας αφού τεκμηριώνει την επένδυση τους έχοντας  μετρήσιμα αποτελέσματα μέσω της αποδεδειγμένης υψηλής επισκεψιμότητας και ουσιαστικής χρήσης των προσφερόμενων υπηρεσιών τους. Οι λύσεις μας διαφοροποιούνται αφού βασίζονται σε ελεύθερο λογισμικό – λογισμικό ανοικτού κώδικα, συμβάλλοντας στο διαμοιρασμό της γνώσης και την μείωση του κόστους κτήσης.

Το 2020 ήταν (και παραμένει) μια ταραχώδης χρονιά, αλλά καταφέραμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε μέχρι τώρα,  κυρίως επειδή δράσαμε ως ένας πραγματικά ευέλικτος οργανισμός,  που χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα, αξιοπιστία και προσαρμοστικότητα. Μέσα σε ένα εξαιρετικά ασταθές εξωτερικό περιβάλλον αυξήσαμε αριθμητικά το στελεχιακό μας δυναμικό και παρείχαμε ασφαλές και σύγχρονο τηλ-εργασιακό  περιβάλλον,  χαρακτηριζόμενο  από πνεύμα εμπιστοσύνης και   πίστης ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε.  

Όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα και τους σχετικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, μέσα στο 2020, πετύχαμε σημαντική κερδοφορία και απόδοση ιδίων κεφαλαίων με ταυτόχρονη αξιοσημείωτη ταμειακή ρευστότητα.

Πέραν των οικονομικών δεικτών η πετυχημένη χρονιά του 2020 χαρακτηρίστηκε μεταξύ άλλων από την  ανάληψη νέων έργων από υπάρχοντες πελάτες στοιχείο που καταδεικνύει την ποιότητα των υπηρεσιών μας,  σημαντικό αριθμό νέων πελατών στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, σημαντική αύξηση του δυναμικού των υποδομών που διαθέτουμε για απομακρυσμένη και  ασφαλή  φιλοξενία  καθώς και από υψηλά ποσοστά αδιάλειπτης λειτουργίας των προσφερόμενων διαδικτυακών μας υπηρεσιών.

Σήμερα αναγνωριζόμαστε στην Ελληνική αγορά ως  ο καλύτερος πάροχος λύσεων Γεωπληροφορικής που βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα, ανοικτό/ελεύθερο λογισμικό, ανοικτά δεδομένα και συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της κοινωνίας και το διαμοιρασμό της γνώσης. Δεν αρκούμαστε σε αυτό. Μέσα στο  2021, χρονιά που γιορτάζουμε τα 15 έτη από την ίδρυση μας,  θα προσφέρουμε  στην Ελληνική αγορά νέες καινοτόμες  λύσεις που θα απευθύνονται σε υπάρχουσες και νέες αγορές.

Χαρακτηριστικά στοιχεία της δράσης μας μέσα στο 2020 απεικονίζονται στο ακόλουθο infographic: