Η GET έγινε μέλος του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας Disaster Resilience Innovation Cluster – Defkalion (DRIC Defkalion). Έχοντας ήδη στο portfolio της στοχευμένες λύσεις που αφορούν στον τομέα της Κλιματικής Αλλαγής, αλλά και συμμετοχή σε πληθώρα ερευνητικών έργων τα οποία διαπραγματεύονται το αντικείμενο της Κλιματικής Αλλαγής σε διάφορους τομείς (LifeASTI, Adapt2CC, ΥΑΝΤΑΣ, LIFE URBANPROOF, ADAPT2CLIMA, Climascape, KASTOM, κ.ά.)  η GET θεωρεί ιδιαιτέρως σημαντική τη συμμετοχή της στον συγκεκριμένο συνεργατικό σχηματισμό με τίτλο «Συνεργασία Καινοτομίας για την Προστασία και Ασφάλεια Περιβαλλοντικών Κινδύνων», ο οποίος έχει σαν στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της λήψης μέτρων προσαρμογής για την άμβλυνση των αναπόφευκτων επιπτώσεων.

Το DRIC Defkalion επικεντρώνει τις δράσεις του στους κάτωθι τομείς δραστηριοποίησης:

  • Ατμοσφαιρικά μοντέλα, μετεωρολογικές και ωκεανογραφικές προβλέψεις και σενάρια κλιματικής αλλαγής
  • Τεχνολογίες γεωσκόπησης, Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριών και Χωρική Ανάλυση
  • Εκτίμηση επιπτώσεων από καταστροφές και ανάπτυξη λύσεων μετριασμού
  • Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών
  • Συστήματα και διαδικασίες για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας
  • Αξιολόγηση κινδύνων και βαθμού ευπροσβλητότητας
  • Υποστήριξη αποφάσεων και μελέτη σκοπιμότητας
  • Κατάρτιση και διαβούλευση
  • Θέματα διαλειτουργικότητας

To DRIC Defkalion αποτελείται από το Φορέα Αρωγό, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και από 37 μέλη.