Η GET συμμετέχει στο ετήσιο συνέδριο Φ-Week της ESA, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 9 με 13 Σεπτεμβρίου 2019 και εστιάζει σε θέματα που αφορούν στις τελευταίες εξελίξεις και την Ανοιχτή Επιστήμη (Open Science) στον τομέα της παρατήρησης της Γης (Earth Observation – EO). Στο πλαίσιο αυτό, η GET θα παρουσιάσει, την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, E-poster με θέμα την “Ανάπτυξη τοπικών αλγορίθμων για την παρακολούθηση των ελληνικών θαλασσών με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων Copernicus και in-situ μετρήσεων.”, όπως μελετάται για το ερευνητικό έργο MARRE, με συνεργαζόμενους φορείς το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών (ΤΩΘΒ).

Δείτε εδώ ένα σύντομο βίντεο της παρουσίασης.

Τα θέματα των παρουσιάσεων, καθώς και τα δημοσιευμένα άρθρα και τις αφίσες του συνεδρίου μπορείτε να τα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Φ-Week.

To έργο “Σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης των Ελληνικών θαλασσών με τη χρήση δορυφορικών τηλεπισκοπικών δεδομένων και in-situ μετρήσεων ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: MARRE  – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-02966, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.