Η GET ολοκλήρωσε με επιτυχία το εμβληματικό έργο του Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου του Δήμου Αγρινίου. Το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε στην «Ψηφιακή Στρατηγική του Δήμου Αγρινίου 2019-2024» και στις βασικές «Προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020», και περιελάμβανε τη δημιουργία ενός Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου, για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας σε θέματα που αφορούν την παρακολούθηση του περιβάλλοντος, με παράλληλη διάχυση της πληροφόρησης στο κοινό για την ενίσχυση της γνώσης και της συμμετοχής στην δημόσια ζωή και στην πολιτική διαδικασία.

Το δικαίωμα πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφόρηση αποτελεί βασική προϋπόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης, δεδομένου ότι για να είναι αποτελεσματικές οι πολιτικές που εφαρμόζονται για την προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να βασίζονται στη σωστή ενημέρωση των πολιτών. Με τη δημιουργία του Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου ο Δήμος Αγρινίου επιτυγχάνει:

  • Συστηματική ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα και την επιθυμητή κατάσταση του περιβάλλοντος.
  • Δυναμική παρακολούθηση μέσω αισθητήρων μέτρησης ποιότητας του αέρα, αισθητήρων μέτρησης ποιότητας των υδάτων και μέσω δορυφόρων.
  • Συμμετοχή των πολιτών στην λήψη αποφάσεων μέσω διεργασιών συμμετοχικού σχεδιασμού.

Η λύση του Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου Δήμου Αγρινίου αποτελεί ουσιαστικά ένα συνδυασμό 6 συν 1 εφαρμογών από το portfolio της GET για την Έξυπνη Πόλη.

Κεντρικός πυλώνας της λύσης είναι η Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΥΓεΠ), η οποία αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία του Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου της Έξυπνης Πόλης. Πρόκειται για το κεντρικό σημείο συλλογής, ελέγχου και διαχείρισης όλων των απαραίτητων γεωχωρικών δεδομένων αναφοράς Η υλοποιημένη λύση είναι μια ανοικτού λογισμικού, cloud based πλατφόρμα η οποία επιτρέπει τη διασύνδεση, την επικοινωνία και την ανατροφοδότηση με τις κάθετες εφαρμογές έξυπνης Πόλης του Δήμου Αγρινίου παρέχοντας κεντρική διαχείριση της πληροφορίας και κοινή επιχειρησιακή εικόνα καθώς και τη διάχυση της πληροφορίας ελεύθερα προς τη Διοίκηση, τους πολίτες και τους επαγγελματίες σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει η οδηγία Inspire

Τα επιμέρους συστήματα (κάθετες εφαρμογές) τα οποία συνθέτουν το Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο του Δήμου Αγρινίου είναι:

  • Το Σύστημα Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης. Πρόκειται για την κάθετη εφαρμογή Καταγραφής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης – GET AIR, η οποία αποτελείται από ένα δίκτυο IoT αισθητήρων χαμηλού κόστους και μια διαδικτυακή πλατφόρμα παροχής ανοικτών δεδομένων ποιότητας του αέρα σε πραγματικό χρόνο, βασιζόμενη σε Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για την ανάλυση και την παρουσίαση των πληροφοριών. Η λύση ολοκληρώνεται από εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα για την άμεση ενημέρωση των πολιτών.
  • Το Σύστημα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων. Πρόκειται για την κάθετη εφαρμογή Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων – GET WATER QUALITY, η οποία αποτελείται από ένα σταθερό σύστημα μέτρησης και τηλεμετάδοσης των ποιοτικών παραμέτρων των λιμνών Τριχωνίδας και Λυσιμάχειας και μια διαδικτυακή πλατφόρμα Ελεύθερου Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για την ανάλυση και την παρουσίαση των πληροφοριών. Οι μετρούμενες παράμετροι περιλαμβάνουν pH, ORP, Αγωγιμότητα, TDS, TSS, Διαλυμένο Οξυγόνο, Χλωροφύλλη, Άλγη, Θερμοκρασία, Αλατότητα και Θολότητα. Η διαδικτυακή πλατφόρμα ανάλυσης επιτρέπει την πολυχρονική παρακολούθηση και τον εντοπισμό τάσεων και προβλημάτων. Τα δεδομένα συλλέγονται στην πλατφόρμα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο (έως μία ώρα) και στη συνέχεια ελέγχονται, αναλύονται και παρουσιάζονται μέσα από ένα σύγχρονο χαρτοκεντρικό διαδικτυακό περιβάλλον. Η πληροφορία παρέχεται ελεύθερα στους πολίτες και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου με τη χρήση ανοικτών προτύπων, με στόχο τη διαφάνεια και την προστασία της δημόσιας υγείας.
  • Το Σύστημα Παρακολούθησης με τη Χρήση Δορυφορικών Δεδομένων. Πρόκειται για την κάθετη εφαρμογή Μέτρησης Περιβαλλοντικών Δεικτών μέσω Τηλεπισκόπησης (GET EO Environmental Monitoring), η οποία υλοποιείται μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, Ελεύθερου Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) για άμεση πρόσβαση σε δορυφορικά δεδομένα Sentinel του συστήματος Copernicus. Το σύστημα, συνδυάζοντας τη χρήση δορυφορικών δεδομένων με τεχνικές μηχανικής εκμάθησης και τεχνητής νοημοσύνης, δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης δορυφορικών εικόνων και τηλεπισκοπικών δεικτών για την ίδια περιοχή αλλά σε διαφορετική χρονική στιγμή, ενώ επιτρέπει και την ανίχνευση αλλαγών στις χρήσεις Γης.
  • Το Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης με τη Χρήση Ποσοτικών Δεικτών (KPI’s). Πρόκειται για την κάθετη εφαρμογή Δεικτών Απόδοσης για Βιώσιμες Έξυπνες Πόλεις της Σειράς ISO 37100 (GET ISO FOR SMART CITIES), η οποία παρακολουθεί την απόδοση της πόλης σε τομείς όπως η οικονομία, το περιβάλλον, το πράσινο, η χρήση ενέργειας, η εκπαίδευση, η επαρκής στέγαση, η κοινωνική συνοχή και οι πληθυσμιακές μεταβολές, οι αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές και η καθαριότητα. Σχετικά με τον υπολογισμό και την ενσωμάτωση δεικτών παρακολούθησης, αυτοί επιτρέπουν την τεκμηριωμένη παρακολούθηση/αξιολόγηση της κατάστασης στο Δήμο αλλά και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής του λειτουργίας στους παραπάνω τομείς με χρήση μετρήσιμων και ποσοτικοποιήσιμων στοιχείων. Οι δείκτες υπολογίστηκαν με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του Δήμου ή και άλλων υπηρεσιών (ΕΛΣΤΑΤ, ΥΠΕΝ), τα οποία συλλέχθηκαν, ελέγχθηκαν και επεξεργάστηκαν και στη συνέχεια παρουσιάζονται σε μια διαδικτυακή εφαρμογή με τη μορφή διαδραστικών γραφημάτων και χαρτών.
  • Την Πύλη Ανοικτών Περιβαλλοντικών Δεδομένων, Μελετών και Στοιχείων. Πρόκειται για τοΚεντρικό Υποσύστημα Διάχυσης Δεδομένων του Παρατηρητηρίου της Έξυπνης Πόλης (GET Open DATA). Η ανάπτυξη της Πύλης βασίζεται στη χρήση και παραμετροποίηση λογισμικών ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο λογισμικό/ λογισμικό ανοικτού κώδικα) ακολουθώντας πρότυπα και κανόνες διαλειτουργικότητας (interoperability). Μέσω της Πύλης τα δημόσια δεδομένα του Δήμου (περιγραφικά, γεωχωρικά & περιβαλλοντικά δεδομένα και συνοδευτικά έγγραφα, περιβαλλοντικές μελέτες μαζί με τη σχετική νομοθεσία, διαχειριστικά σχέδια, ερευνητικά έργα), καθίστανται ελεύθερα και διαθέσιμα για τον καθένα, χωρίς περιορισμούς δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και με χρήση ανοιχτών, δομημένων και μηχανικά αναγνώσιμων προτύπων. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα διατίθενται στο διαδίκτυο ως σύνολο δεδομένων ή μέσω  προγραμματιστικών διεπαφών, σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο ο οποίος συμμορφώνεται σε ανοικτά πρότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, από σταθερό σημείο απόθεσης. Τέλος, παρέχονται αναπαραστάσεις  (π.χ. γραφήματα, πίτες, χρονοσειρές) των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να απαιτείται η επαναποθήκευση τους.
  • Την Πλατφόρμα Επικοινωνίας και Συμμετοχικού Χωρικού Σχεδιασμού. Πρόκειται για την κάθετη εφαρμογή Συμμετοχικού Σχεδιασμού (GET PUBLIC PARTICIPATION), η οποία αφορά την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας επικοινωνίας Δήμου – Πολιτών και συμμετοχικού χωρικού σχεδιασμού. Με τη χρήση της ο Δήμος διαμοιράζεται στοιχεία που αφορούν το σχεδιασμό των έργων της πόλης ζητώντας από τους πολίτες να συμμετέχουν και να διαμορφώσουν συλλογικά τα χαρακτηριστικά των έργων και των παρεμβάσεων σε πραγματικό χρόνο. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να διαμοιραστούν τις απόψεις τους, να επιδοκιμάσουν ή να αποδοκιμάσουν ένα σχέδιο, με τρόπο δομημένο, αποδοτικό και αξιοποιήσιμο από τις δημοτικές αρχές. Επιπλέον, μπορεί, μέσω της πλατφόρμας, να γίνεται προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων, αλλά και στάθμιση του βάρους της γνώμης των συμμετεχόντων, οι οποίοι θα καλούνται να συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τεχνικές πολυκριτηριακής ανάλυσης.