Η GET έχει μακροχρόνια συνεργασίας με την ομάδα Palaeo-Science and History της εταιρείας Μαξ Πλανκ για την Προαγωγή των Επιστημών (Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften).  Αποτελέσματα της παραπάνω συνεργασίας παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων που οργανώνει το  νέο ΔΣ της HellasGIs.

Η παρουσίαση είχε τίτλο “Περιβαλλοντική Ιστορία Βυζαντίου και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι βάσεις δεδομένων και τα χαρτογραφικά προϊόντα ως επιστημονικά εργαλεία διεπιστημονικής έρευνας“, η οποία παρουσιάστηκε από τον Δρ. Γεώργιο Λιακόπουλο.

Η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Palaeo-Science and History ιδρύθηκε το 2018 και εδρεύει στο Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ για την Ιστορία της Ανθρωπότητας στην Ιένα (Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte, Jena) υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Άνταμ Ιζντέμπσκι.

Η Περιβαλλοντική Ιστορία του Βυζαντίου και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποτελεί το ερευνητικό της αντικείμενο και η μεθοδολογία που ακολουθείται εστιάζει στη μελέτη ενός δίπτυχου φυσικών και ιστορικών τεκμηρίων. Στα πρώτα συγκαταλέγονται συγκεντρώσεις γύρης σε ιζήματα υδάτινων περιβαλλόντων, ενώ οι ιστορικές πρωτογενείς πηγές περιλαμβάνουν οθωμανικά φορολογικά κατάστιχα και βενετικά κτηματολόγια και απογραφές (15ος–18ος αι.). Τα ποσοτικά και ποσοτικοποιήσιμα δεδομένα που αντλούνται από αυτά τα τεκμήρια καταχωρίζονται σε βάσεις από ειδικούς επιστήμονες (παλαιοπεριβαλλοντολόγους, γεωλόγους, ιστορικούς οθωμανολόγους και βενετολόγους), ώστε σε δεύτερο στάδιο να αναλυθούν και να αξιολογηθούν. Καθώς αυτά τα δεδομένα συνυφαίνονται με γεωγραφικές πληροφορίες, τα παραγόμενα χαρτογραφικά προϊόντα συμβάλλουν στη διεπιστημονική μελέτη τους.

Αφού υποβληθούν στη βάσανο στατιστικών μοντέλων, εξετάζεται αν τα αρχεία που δημιούργησε η φύση κι ο άνθρωπος συνομιλούν μεταξύ τους και σε ποιο βαθμό, ούτως ώστε να ανασυσταθούν, κατά το δυνατόν, παρελθόντα φυσικά οικοσυστήματα και να κατανοηθεί το πλέγμα των ανθρωπογενών παραγόντων που αλληλεπιδρούσαν με αυτά.

Οι γεωγραφικές περιοχές που έχουν επιλεχθεί για την εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας, λόγω της επάρκειας ιστορικής τεκμηρίωσης και της ικανής συγκέντρωσης γύρης στην αδιατάραχτη στρωματογραφία των ιζημάτων τους, είναι η Πελοπόννησος και η Χαλκιδική. Η ομάδα Palaeo-Science and History συνεργάζεται με την Εταιρεία GET, η οποία σχεδίασε, δημιούργησε και φιλοξενεί βάση γεωχωρικών, δημοσιονομικών, δημογραφικών και ονοματολογικών δεδομένων που είχαν αποδελτιωθεί από της ιστορικές πηγές των ως άνω περιοχών.