Η GET, στα πλαίσια του έργου «DISARMDROUGHT AND FΙRE OBSERVATORY AND EARLY WARNING SYSTEΜ» του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας Interreg BalkanMediterranean 2014-2020 στο οποίο συμμετέχει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη της ιστοσελίδας του έργου καθώς και ενός διαδικτυακού εργαλείου προειδοποίησης για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή εφαρμογής του (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία).

Η ιστοσελίδα του έργου αναπτύχθηκε με το λογισμικό ανοικτού κώδικα WordPress και είναι προσβάσιμη στο διαδικτυακό τόπο: https://disarmfire.eu

Περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για το έργο και τους συμμετέχοντες σε αυτό, νέα / ανακοινώσεις αλλά και περιεχόμενο προσβάσιμο μόνο από τους συμμετέχοντες στο έργο φορείς. Επιπλέον παρέχει πρόσβαση και στο διαδικτυακό εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης – Fire Web Portal.

Το διαδικτυακό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης που αναπτύχθηκε βασίζεται στη χρήση διεθνών προτύπων για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, σύμφωνα με τις οδηγίες του W3C. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα παρέχονται μέσα από τις χαρτογραφικές υπηρεσίες του Geoserver με βάση τα πρότυπα WMS, WFS, ενώ η βασική διεπαφή της εφαρμογής βασίζεται σε τεχνολογίες html, php, javascript, css, openlayers.

Η εφαρμογή του Fire Web Portal είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση: http://firewebportal.disarmfire.eu

H εφαρμογή παρουσιάζει δεδομένα σχεδόν πραγματικού χρόνου μετεωρολογικών σταθμών που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων παραμέτρους όπως: θερμοκρασία, υγρασία, ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου, βροχόπτωση, ατμοσφαιρική πίεση, ακτινοβολία, αλλά και εξειδικευμένους για τον κίνδυνο πυρκαγιάς δείκτες όπως οι FFDI, GFDI5 και FFWI.

Επιπλέον στην εφαρμογή παρουσιάζονται:

  • Δορυφορικά δεδομένα με τις ενεργές πυρκαγιές
  • Νέφη και δραστηριότητα ηλεκτρικών ατμοσφαιρικών εκκενώσεων
  • Αποτελέσματα βραχυπρόθεσμης μετεωρολογικής πρόγνωσης με τη χρήση αριθμητικών μοντέλων