Η GET σε συνεργασία με τη «ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε.» ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την υποστήριξη της λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α. Θερμαϊκού. Οι εφαρμογές αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου WATER RESCUE του προγράμματος INTERREG Ελλάδα – Βουλγαρία που είχε ως στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υδατικών πόρων και τη μείωση του μη τιμολογούμενου νερού.

Η πρώτη εφαρμογή που αναπτύχθηκε δίνει τη δυνατότητα στην Υπηρεσία να παρακολουθεί τη χωροχρονική εξέλιξη των βλαβών. Η κάθε βλάβη καθώς και τα στοιχεία της (κόστος, απώλεια ύδατος, υλικά, κλπ.) αποτυπώνονται σε χάρτη με δυνατότητα αναζητήσεων και προσαρμοσμένων φίλτρων αλλά και χωρικής ανάλυσης. Με τον τρόπο αυτό η Υπηρεσία μπορεί να εντοπίσει περιοχές στις οποίες υπάρχουν σημαντικές απώλειες ύδατος αλλά και μεγάλο κόστος αποκατάστασης και κατά συνέπεια να σχεδιάσει έργα και παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου και την μείωση του λειτουργικού κόστους και του NRW.

Η εφαρμογή διαθέτει προηγμένα εργαλεία χωρικής ανάλυσης, ενώ δημιουργεί δυναμικούς θεματικούς χάρτες που υποστηρίζουν τη λήψη των αποφάσεων.

Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία βλαβών

Εργαλεία αναζήτησης προβλημάτων / βλαβών

H δεύτερη εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στην υπηρεσία να διαχειριστεί τα γεωχωρικά δεδομένα που αφορούν τα δίκτυα διανομής ύδατος και τις συσχετιζόμενες υποδομές. Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί στο διαδεδομένο ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικό QGIS, επαυξάνοντας τις λειτουργίες που αυτό παρέχει.

Το περιβάλλον εργασίας στο QGIS

Παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες:

  • Υποστήριξη στη διαχείριση των χωρικών οντοτήτων του μοντέλου δεδομένων. Ανάλογα με το είδος και το σχήμα της βάσης, ο χρήστης μπορεί να καταχωρεί δεδομένα μέσα από φιλικές προς τη χρήση φόρμες

Φόρμα καταχώρησης στοιχείων αγωγών ύδρευσης

  • Στην περίπτωση που τα αντικείμενα συσχετίζονται μεταξύ τους, η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα καθορισμού της συσχέτισης είτε με επιλογή από το χάρτη είτε μέσα από την αντίστοιχη φόρμα διαχείρισης

Εφαρμογή τοπολογικών κανόνων / συσχετίσεων κατά τη διαχείριση των δεδομένων

  • Διασύνδεση των χωρικών αντικειμένων με έγγραφα ή φωτογραφίες, τα οποία παρουσιάζονται με τη μορφή υπερσυνδέσμου.

Φόρμα καταχώρησης εγγράφου

  • Διαχείριση τοπολογίας με δυνατότητα εφαρμογής διαφόρων τοπολογικών κανόνων που θα εξασφαλίζουν την ποιότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων
  • Δυνατότητα συνδυασμένων αναζητήσεων με βάση τα περιγραφικά στοιχεία αλλά και δυνατότητα συνδυαστικών χωρικών / περιγραφικών ερωτημάτων

Δημιουργία συνδυαστικών ερωτημάτων

  • Δυνατότητα εκτυπώσεων / αναφορών με δυνατότητα επιλογής προτύπου εκτύπωσης, διάστασης χαρτιού κλπ

Το περιβάλλον δημιουργίας αναφορών εκτύπωσης

  • Δυνατότητα εμφάνισης στατιστικών στοιχείων για επιλεγμένα πεδία όπως για παράδειγμα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το υλικό κατασκευής των αγωγών, το έτος κατασκευής, το μήκος του δικτύου κλπ