Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα παραδοτέα του Μήνα 9, βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος,  στο πλαίσιο του έργου «Σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης των Ελληνικών θαλασσών με τη χρήση δορυφορικών τηλεπισκοπικών δεδομένων και in-situ μετρήσεων ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: MARRE  – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-02966, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Φορείς που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου:

  • Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
  • GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES

Τα παραδοτέα που ολοκλήρωθηκαν και συντελούν σημαντικά στην εξέλιξη του έργου είναι:

  • Π1.1.2 Τεκμηρίωση των πηγών δεδομένων (Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ)
  • Π1.2.1 Μεθοδολογία υπολογισμού βασικών περιβαλλοντικών δεικτών με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων (Υπεύθυνος ΤΕΘ)
  • Π1.2.2 Χρήση ιστορικών και νέων δεδομένων για την αξιολόγηση δορυφορικών αλγορίθμων (Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ)
  • Π1.2.3 Μεθοδολογία εκτίμησης αλιευτικού δυναμικού (Υπεύθυνος ΤΕΘ)
  • Π2.1.1 Δεδομένα Sentinel (Υπεύθυνος GET)
  • Π2.1.2 Λογισμικό αυτοματοποίησης λήψης δεδομένων (Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ)