Ένας χρόνος κλείνει για το έργο MARRE σηματοδοτώντας ένα σημαντικό οροόσημο για το έργο.

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα παραδοτέα του Μήνα 12, βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος,  στο πλαίσιο του έργου «Σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης των Ελληνικών θαλασσών με τη χρήση δορυφορικών τηλεπισκοπικών δεδομένων και in-situ μετρήσεων ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: MARRE  – ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-02966, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Φορείς που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου:

  • Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (ΤΩΘΒ), πρώην Τμήμα Επιστημών Θάλασσας (ΤΕΘ)
  • GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET)

Τα παραδοτέα που ολοκλήρωθηκαν είναι:

  • Π2.2.1 Μηχανισμός διασύνδεσης δεδομένων (ΕΛΚΕΘΕ)
  • Π2.2.2 Μηχανισμός διασύνδεσης δεδομένων (ΤΩΘΒ)
  • Π2.2.3 Μηχανισμός διασύνδεσης δεδομένων με Ευρωπαϊκά αποθετήρια (Copernicus, Emodnet, SeaDataNet) – GET