Ο Δήμος Χαλανδρίου είναι ένας ακόμα φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο οποίος επιλέγει τη λύση GET WASTE MANAGEMENT SOLUTION για τη Διαχείριση Δεδομένων Καθαριότητας, την οποία παρέχει η GET στο πλαίσιο του portfolio που έχει αναπτύξει για την Έξυπνη Πόλη. Στην περίπτωση του Δήμου Χαλανδρίου μάλιστα η συγκεκριμένη λύση παρέχεται σε συνδυασμό με τη κάθετη εφαρμογή του Συμμετοχικού Σχεδιασμού GET PUBLIC PARTICIPATION.

Μια από τις πλευρές που αναδεικνύονται διεθνώς ως καθοριστική για τον ορθότερο σχεδιασμό και την πιο αποτελεσματική υλοποίηση πολιτικών σχετικών με τη διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση και διαλογή στην πηγή, καθώς και συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων, είναι ο βαθμός συμμετοχής των πολιτών και των κάθε φορά εμπλεκόμενων φορέων. Γίνεται κοινός τόπος, ότι η συμμετοχικότητα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και πολιτικών σε κάθε χωρική κλίμακα καθώς και η δημοκρατική και συμπεριληπτική εμπλοκή των πολιτών σε κάθε πεδίο δημόσιων πολιτικών είναι ένας από τους κεντρικούς στόχους για τις κοινωνίες του μέλλοντος.

Τα εργαλεία – προτεραιότητας του τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Χαλανδρίου, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλός βαθμός συμμετοχής των πολιτών και των κάθε φορά εμπλεκόμενων φορέων είναι:

  • Η καλύτερη εσωτερική οργάνωση της πληροφορίας που αφορά την καθαριότητα μέσω της γεωχωρικής διάστασης των παγίων που την αφορούν (π.χ. κάδους, οχήματα, δρομολόγια αποκομιδής)
  • Η επίτευξη κοινής επιχειρησιακής εικόνας όσον αφορά τα δεδομένα της καθαριότητας εστιάζοντας στην πραγματική εικόνα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο όσον αφορά την αποκομιδή αλλά και την κατάσταση των κάδων
  • Η συνεχής ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) Δήμου Χαλανδρίου, τις δράσεις και τα μετρήσιμα αποτελέσματα της Διεύθυνσης,
  • Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση ομάδων και ατόμων ειδικά για την επέκταση του προγράμματος του καφέ κάδου
  • Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση μέσω δημιουργικών συμμετοχικών δράσεων σχετικά με τα θέματα της ανακύκλωσης, της κυκλικής οικονομίας
  • Η ενημέρωση και διερεύνηση της δυνατότητας συγκρότησης ενεργειακής κοινότητας.

Η εν λόγω υποδομή θα υλοποιηθεί μέσω της αξιοποίησης του υφιστάμενου γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος του Δήμου, το οποίο έχει αναπτυχθεί με χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), σε συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων εφαρμογών, επίσης ανοικτού κώδικα, ακολουθώντας πρότυπα και κανόνες διαλειτουργικότητας (interoperability). Το συγκεκριμένο έργο δομείται σε 3 Φάσεις και έχει συνολική διάρκεια υλοποίησης 10 Μήνες.