Η GET στα πλαίσια του Έργου ΒΙΟ2CARΕ«Ενίσχυση της Ικανότητας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών μέσω μιας Καινοτόμου Μεθοδολογίας για τη Βιωσιμότητα» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, ανέλαβε την υλοποίηση ενός λογισμικού συντονισμού και λήψης αποφάσεων με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Μακεδονίας-Θράκης στην παρακολούθηση και έλεγχο του φυσικού περιβάλλοντος.

Το λογισμικό υποστηρίζει την κύρια δράση του ΒΙΟ2CARΕ που είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων, το οποίο θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την αποτύπωση και κατανόηση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που ασκούν πιέσεις στις προστατευόμενες περιοχές, καθώς και για την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεών τους στη βιοποικιλότητα. Το εργαλείο αυτό, σε συνδυασμό και με την εγκατάσταση και λειτουργία υψηλής τεχνολογίας συστημάτων παρακολούθησης της χλωρίδας, της πανίδας και παράνομων δραστηριοτήτων, θα συμβάλει στην αναχαίτιση των περιβαλλοντικών πιέσεων που ασκούνται στις προστατευόμενες περιοχές, στη βελτίωση της γνώσης και, εν τέλει, της περιβαλλοντικής τους κατάστασης.

Το λογισμικό είναι μια διαδικτυακή χαρτογραφική εφαρμογή που βασίζεται στην πλατφόρμα χωρικής ανάλυσης GET SDI PORTAL. Ενοποιεί και οπτικοποιεί πληροφορία από πολλαπλές πηγές (αισθητήρες, UAV, περιβαλλοντικές βάσεις δεδομένων) με στόχο την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των προστατευόμενων περιοχών και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων των αρμόδιων υπηρεσιών.

Το περιβάλλον εργασίας του λογισμικού
Πρόσβαση σε δεδομένα αισθητήρων μέτρησης περιβαλλοντικού θορύβου

Η εφαρμογή ενσωματώνει και δορυφορικά πολυφασματικά δεδομένα Sentinel-2 από το πρόγραμμα Copernicus. H εφαρμογή έχει τη δυνατότητα επιλογής δεδομένων για συγκεκριμένη ημέρα παρατήρησης του δορυφόρου καθώς και υπολογισμού δεικτών όπως ο δείκτης βλάστησης NDVI, ο δείκτης υγρασίας NDWI και ο δείκτης πυρκαγιάς Burn Area Index. Με τον τρόπο αυτό δίνει τη δυνατότητα διαχρονικής παρακολούθησης της περιοχής και αξιολόγησης των αλλαγών.

Δεδομένα Sentinel-2 για τη διαχρονική παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος
Εργαλείο σύγκρισης δορυφορικών δεδομένων Sentinel