Η GET στα πλαίσια του Έργου ΒΙΟ2CARΕ «Ενίσχυση της Ικανότητας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών μέσω μιας Καινοτόμου Μεθοδολογίας για τη Βιωσιμότητα» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή ΔΠΘ, ανέλαβε την υλοποίηση ενός λογισμικού υπολογισμού της Φέρουσας Ικανότητας, του Περιβαλλοντικού και του Ανθρακικού Αποτυπώματος των προστατευόμενων περιοχών.  

Το λογισμικό υποστηρίζει την κύρια δράση του ΒΙΟ2CARΕ που είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων, το οποίο θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την αποτύπωση και κατανόηση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που ασκούν πιέσεις στις προστατευόμενες περιοχές, καθώς και για την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεών τους στη βιοποικιλότητα. Το εργαλείο αυτό, σε συνδυασμό και με τις υπόλοιπες εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου, θα συμβάλει στην αναχαίτιση των περιβαλλοντικών πιέσεων που ασκούνται στις προστατευόμενες περιοχές, στη βελτίωση της γνώσης και, εν τέλει, της περιβαλλοντικής τους κατάστασης.

Η μεθοδολογία αποτίμησης της περιβαλλοντικής κατάστασης προστατευόμενης περιοχής του έργου BIO2CARE

Το λογισμικό είναι μια διαδικτυακή χαρτογραφική εφαρμογή που υλοποιεί τη μεθοδολογία υπολογισμού των ανωτέρω περιβαλλοντικών δεικτών, όπως αυτή προέκυψε στα πλαίσια του έργου BIO2CARE. Το λογισμικό απευθύνεται σε πιστοποιημένους χρήστες, ενώ υποστηρίζει πολλαπλούς χρήστες και σενάρια, δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα αξιολόγησης της κατάστασης του περιβάλλοντος και υποστηρίζοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς.

Η αρχική σελίδα του λογισμικού

Η εφαρμογή είναι φιλική στη χρήση καθώς παρέχει ένα «βήμα – προς – βήμα» περιβάλλον για τον υπολογισμό των περιβαλλοντικών δεικτών. Με τον τρόπο αυτό καθοδηγεί στο χρήστη έτσι ώστε να μπορέσει, όσο το δυνατόν πιο εύκολα, να παρέχει τα απαραίτητα για τους υπολογισμούς δεδομένα. Όπου είναι δυνατό, η εφαρμογή προτείνει βιβλιογραφικές τιμές προς χρήση, ενώ επίσης υπάρχει η δυνατότητα αρχικοποίησης ενός σεναρίου με τα δεδομένα εισόδου και τα αποτελέσματα ενός αποθηκευμένου σεναρίου.

Το περιβάλλον υπολογισμού των περιβαλλοντικών δεικτών

To μεθοδολογικό πλαίσιο υπολογισμού της φέρουσας ικανότητας