Η Geospatial Enabling Technologies (www.getmap.eu) μαζί με την Εταιρεία DOTSOFT Α.Ε. (www.dotsoft.gr) στα πλαίσια του έργου ΑΙΓΙΣ – https://aegisproject.eu/aigis/  που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας (ΠΣ) Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, υπέγραψαν σύμβαση με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου και ανέλαβαν  να υλοποιήσουν  ένα Ολοκληρωμένο Καινοτόμο Ευφυές Σύστημα που  αποσκοπεί στην αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και κρίσεων, μέσα από την πιλοτική σχεδίαση και ανάπτυξη ευφυούς συστήματος διαχείρισης πόρων, λήψης αποφάσεων και εκπαίδευσης. Για την υλοποίηση του έργου θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες ΕΛ/ΛΑΚ.