Η GET ανέλαβε την υλοποίηση της δράσης «Επέκταση και Αναβάθμιση Συστήματος GIS Δήμου Αγρινίου». Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στις πράξεις Ανάπτυξης και εφαρμογής λύσεων «έξυπνης» πόλης στις Αστικές περιοχές, της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Αγρινίου. Εντάσσονται στο έργο της μελέτης για την εφαρμογή ΟΧΕ για βιώσιμη αστική ανάπτυξη για το ΕΠ ΠΔΕ 2014-2020, που είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.

Η Δράση «Επέκταση και Αναβάθμιση Συστήματος GIS Δήμου Αγρινίου» κατ’ ουσία θα ενεργοποιήσει, θα επεκτείνει και θα αναβαθμίσει το υφιστάμενο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών του Καποδιστριακού Δήμου Αγρινίου, που αποτέλεσε έργο του Γ ́ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» 2000-2006, Άξονας 2 «Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής», Μέτρο 2.4 «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά συστήματα και καινοτόμες ενέργειες», Κατηγορία Πράξης 2 «Δράσεις δημιουργίας και υποστήριξης γεωγραφικών και χαρτογραφικών πληροφοριακών συστημάτων», Υποκατηγορία Πράξης 2.2 «Ανάπτυξη εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριακών συστημάτων».

Η δημιουργία του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών GIS θα συντελέσει στη συστηματοποιημένη οργάνωση της γεωγραφικής πληροφορίας, την αυτοματοποίηση μεγάλου όγκου πληροφοριών, τη δημιουργία μηχανισμών χωρικού προγραμματισμού και τη χρήση εργαλείων λήψης αποφάσεων με στόχο την ανάδειξη διαδικασιών σχεδιασμού και ανάπτυξης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Κύρια παράμετρος αποτελεί η σωστή καταγραφή, μελέτη, κατανόηση και αξιολόγηση της δυναμικότητας των αντίστοιχων φαινομένων, με στόχο την επίλυση των σημερινών οξυμένων πολεοδομικών, χωροταξικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων αλλά και η κατά το δυνατόν ακριβή πρόβλεψη και πρόληψη των μελλοντικών.

Η δημιουργία του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών GIS του Καλλικρατικού πλέον Δήμου Αγρινίου θα παρέχει ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες συμβάλλοντας σημαντικά στην δημιουργία ενός Ψηφιακού Δήμου, που θα προσφέρει στους κατοίκους και στους επισκέπτες υπηρεσίες «έξυπνης πόλης».

Με την Δράση αυτή πραγματοποιείται η μετάβαση του υφιστάμενου Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών του Δήμου Αγρινίου σε λειτουργία και σε υποστήριξη από λογισμικά ελεύθερα (δωρεάν) ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) , η επικαιροποίηση των παλαιών δεδομένων, η επέκταση του συστήματος στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου με την εισαγωγή νέων γεωχωρικών δεδομένων και η δημιουργία διαδικτυακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και σε τρίτα συστήματα πληροφοριών.