Με την  πρωτοβουλία της Ομάδας Θαλάσσιας Τηλεπισκόπησης (Marine Remote Sensing Group – MRSG) (http://mrsg.aegean.gr/) του Πανεπιστημίου θα δημιουργηθεί διαδικτυακή πύλη γεωχωρικών δεδοµένων (geoportals) με σκοπό την οπτικοποίηση θαλάσσιων γεωφυσικών παραμέτρων. Θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό  ανάπτυξης διαδραστικών διαδικτυακών πυλών GET SDI Portal κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να μπορεί να  υποστηρίζει προηγμένες υπηρεσίες αναζήτησης, θέασης και τηλεφόρτωσης  σχεδόν πραγματικού χρόνου και για  τα  δορυφορικά δεδομένα του συστήματος Copernicus, μέσω προτυποποιημένων υπηρεσιών διαδικτύου (web services).