Η GET, έχοντας σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση έργων περιβαλλοντικής πληροφορικής και γεωπληροφορικής, ανέλαβε την υλοποίηση δύο σημαντικών περιβαλλοντικών έργων που εστιάζουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Συγκεκριμένα, η GET συμμετέχει στην υλοποίηση εξειδικευμένων εργαλείων πληροφορικής στα πλαίσια των έργων LIFE UrbanProof και LIFE Adapt2clima.

Τα έργα LIFE UrbanProof και LIFE Adapt2clima είναι δύο έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία συμμετέχει η Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Το Έργο LIFE UrbanProof στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δήμων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εξοπλίζοντάς τους με ένα ισχυρό εργαλείο υποστήριξης λήψης αποφάσεων για το σχεδιασμό της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.  Στα πλαίσια του έργου θα χρησιμοποιηθούν επιλεγμένα περιοχικά κλιματικά μοντέλα και τεχνικές στατιστικού υποβιβασμού κλίμακας για την πρόβλεψη της κλιματικής αλλαγής σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς και της ευπάθειας των δήμων στην κλιματική αλλαγή. Τα δεδομένα αυτά παρουσιάζονται μέσα από ένα διαδικτυακό εργαλείο υποστήριξης των αποφάσεων, το οποίο και αποτελεί αντικείμενο ανάπτυξης της GET.

Το έργο LIFE ADAPT2CLIMA έχει ως κύριο στόχο να ενισχύσει το γνωσιακό υπόβαθρο αναφορικά με την ευπάθεια της Μεσογειακής γεωργίας στην κλιματική αλλαγή και να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων για την προσαρμογή. Το έργο υλοποιείται σε τρία από τα μεγαλύτερα νησιά της Ευρώπης στη Μεσόγειο: την Κρήτη (Ελλάδα), τη Σικελία (Ιταλία) και την Κύπρο. Η μεθοδολογία του έργου περιλαμβάνει τη συνδυασμένη εφαρμογή κλιματικών και υδρολογικών μοντέλων προσομοίωσης αλλά και μοντέλων προσομοίωσης της ανάπτυξης και παραγωγικότητας των καλλιεργειών για την εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία. Για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, προβλέπεται η ανάπτυξη ενός εργαλείου όπου θα απεικονίζονται σε μορφή χαρτών τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ευπάθειας των αγροτικών περιοχών και θα γίνεται αξιολόγηση των μέτρων προσαρμογής. H ανάπτυξη του διαδικτυακού αυτού εργαλείου αποτελεί το αντικείμενο της GET.

Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των ανωτέρω έργων βασίζονται στην πλατφόρμα διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων GET SDI PORTAL. Η πλατφόρμα αυτή που έχει αναπτυχθεί από τη GET και έχει βρει εφαρμογή σε περισσότερα από 50 έργα / φορείς, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ικανή να διαχειριστεί ένα τεράστιο όγκο δεδομένων διαφορετικών μορφοτύπων και πηγών. Τα δεδομένα παρουσιάζονται με τη μορφή διαδραστικών θεματικών χαρτών. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν τις παραμέτρους και τον τρόπο οπτικοποίησης των δεδομένων, αλλά και να αλληλεπιδράσουν με προηγμένα εργαλεία όπως της σύγκρισης χαρτών. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης δυναμικών διαγραμμάτων καθώς και επεξεργασίας των δεδομένων για την εφαρμογή σύνθετων μοντέλων υπολογισμού της ευπάθειας ή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε επίπεδο δήμου ή ακόμα και οικοδομικού τετραγώνου.

Τα εργαλεία θα είναι σύντομα επιχειρησιακά διαθέσιμα. Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση μέσα από τις διαδικτυακές πύλες των έργων:

http://urbanproof.eu

http://www.adapt2clima.eu

Τα εργαλεία που παρέχονται και στα δύο έργα, πέρα από τις πιλοτικές περιοχές για τις οποίες έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια των έργων, μπορούν να βρουν εφαρμογή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου, υποστηρίζοντας τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό δράσεων και πολιτικών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.