Στην ένωση εταιρειών «GET-EOfarm» κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός που διενήργησε το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος με αντικείμενο: «Υπηρεσία Υπολογιστικού Νέφους και Γεωπληροφοριακού Συστήματος».  Το συγκεκριμένο αποτελεί το 3ο υποέργο του Έργου «Υπηρεσία Προγραμματισμού́ Δορυφορικών Αποστολών Παρατήρησης Γης» το οποίο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5201107).

Η σύμβαση υπεγράφη την Τετάρτη 1η Μαΐου 2024, στα γραφεία του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, από τον πρόεδρο του ΕΛΚΕΔ Καθ. Ιωάννη Δαγκλή και τον εκπρόσωπο της ένωσης Γαβριήλ Μαυρέλλη. Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η σχεδίαση, υλοποίηση και λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος (ΟΓΣ) με ανοικτές τεχνολογίες αιχμής υπολογιστικού νέφους.  

Οι γενικές αρχές που θα διέπουν το Ολοκληρωμένο Γεωπληροφοριακό Σύστημα περιλαμβάνουν, συστήματα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture) καθώς και υλοποίηση με  Ελεύθερο Λογισμικό και Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ – free and open source software), κάνοντας χρήση ανοιχτών προτύπων (open standards), αλλά και την υιοθέτηση της Κοινής Αρχιτεκτονική Πλατφόρμας Εκμετάλλευσης Δεδομένων Παρατήρησης Γης (Earth Observation Exploitation Platform Common Architecture – EOEPCA) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Στο πλαίσιο της δέσμευσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, με επίκεντρο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, το ΕΛΚΕΔ υλοποιεί Υπηρεσίες Προγραμματισμού Δορυφορικών Αποστολών Παρατήρησης Γης.

Βασική επιδίωξη αποτελεί η κάλυψη αναγκών συστηματικής χαρτογράφησης και αναγκών έκτακτης παρακολούθησης περιοχών και φαινομένων για ποικίλες εφαρμογές Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτικής Προστασίας, χαρτογραφικών αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κλπ., σύμφωνα με τις τεκμηριωμένες ανάγκες των τελικών χρηστών του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Η διαχείριση των γεωχωρικών δεδομένων καθώς και η διανομή τους στους τελικούς χρήστες, θα πραγματοποιείται μέσω του ειδικά ανεπτυγμένου γεωπληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα βασίζεται σε τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους.