Στο πλαίσιο του έργου “PASSENGERS AND LOGISTICS INFORMATION EXCHANGE SYSTEM” (Arges), η GET υλοποιεί ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την Περιφέρεια Ηπείρου. Αντικείμενο των εργασιών της GET είναι η δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος που θα συγκεντρώνει από διασυνδεδεμένα συστήματα και θα διαθέτει στους χρήστες του ή σε άλλα συστήματα, δεδομένα όπως: στοιχεία συνθηκών οδικής κυκλοφορίας, λιμενικών υπηρεσιών διακίνησης επιβατών και οχημάτων, μετεωρολογικά δεδομένα και πληροφορίες τουριστικού ενδιαφέροντος. Η υλοποίηση του συστήματος θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου για την διάθεση ανοικτών δεδομένων του δημόσιου τομέα και την εθνική γεωχωρική υποδομή (ν. 4305/2014, ν. 3882/2010 σε εναρμόνιση με την οδηγία INSPIRE κτλ).