Λογισμικό Υπολογισμού της Συμβιωτικής ικανότητας επιχειρήσεων

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή ΔΠΘ

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης έχει ως σκοπό την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης. Ειδικότερα, το Τμήμα ΜΠ&Δ εκπληρώνει την αποστολή του με τη διδασκαλία, έρευνα και εφαρμογή συστηματικών τρόπων βελτίωσης της παραγωγικότητας (αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας της παραγωγής με ταυτόχρονη μείωση των διατιθέμενων πόρων) και την κατάρτιση διπλωματούχων μηχανικών ικανών να μελετούν, ερευνούν και ασχολούνται επιστημονικά με το σχεδιασμό της δομής και της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων. Ο διπλωματούχος μηχανικός του Τμήματος ΜΠ&Δ μπορεί να στελεχώσει τμήματα οργάνωσης, διοίκησης, μεθόδων προγραμματισμού και σχεδιασμού επιχειρήσεων. Επίσης, μπορεί να αναπτύξει κριτικές ικανότητες απαραίτητες για να οργανώνει ανθρώπινους, υλικούς και οικονομικούς πόρους. Μέσα από τις σπουδές του αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις για να διοικεί και να επικοινωνεί με τους συνεργάτες του.

Website: https://pme.duth.gr/

To Έργο ΒΙΟ2CARΕ «Ενίσχυση της Ικανότητας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών μέσω μιας Καινοτόμου Μεθοδολογίας για τη Βιωσιμότητα» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, αποσκοπεί στη βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών προς όφελος της βιοποικιλότητας και των τοπικών κοινωνιών.

Κύρια δράση του ΒΙΟ2CARΕ είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων, το οποίο θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την αποτύπωση και κατανόηση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που ασκούν πιέσεις στις προστατευόμενες περιοχές, καθώς και για την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεών τους στη βιοποικιλότητα (για παράδειγμα, μέτρηση του οικολογικού, ανθρακικού και υδατικού αποτυπώματος). Το εργαλείο αυτό, σε συνδυασμό και με την εγκατάσταση και λειτουργία υψηλής τεχνολογίας συστημάτων παρακολούθησης της χλωρίδας, της πανίδας και παράνομων δραστηριοτήτων, θα συμβάλει στην αναχαίτιση των περιβαλλοντικών πιέσεων που ασκούνται στις προστατευόμενες περιοχές, στη βελτίωση της γνώσης και, εν τέλει, της περιβαλλοντικής τους κατάστασης.

Το διαδικτυακό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης που αναπτύχθηκε βασίζεται στη χρήση διεθνών προτύπων για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, σύμφωνα με τις οδηγίες του W3C. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα παρέχονται μέσα από τις χαρτογραφικές υπηρεσίες του Geoserver με βάση τα πρότυπα WMS, WFS, ενώ η βασική διεπαφή της εφαρμογής βασίζεται σε τεχνολογίες html, php, javascript, css, openlayers.

Στο πλαίσιο αυτό η GET ανέλαβε την υλοποίηση ενός λογισμικού υπολογισμού πιθανών συμβιωτικών δράσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Το λογισμικό είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που υλοποιεί τη μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου BIO2CARE. Βασίζεται σε τεχνολογίες και λογισμικά ανοικτού κώδικα, όπως η βάση δεδομένων PostgreSQL, το λογισμικό διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων Geoserver και η πλατφόρμα ανάπτυξης διαδικτυακών χαρτογραφικών εφαρμογών GET SDI PORTAL. Οι πιστοποιημένοι χρήστες, μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον, συμπληρώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία αναφορικά με τις πρώτες ύλες και τις εκροές της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Επιπλέον, κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει επιχειρήσεις που παράγουν τις πρώτες ύλες που απαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησής του ή που θα ενδιαφέρονταν για τα παραγόμενα προϊόντα. Το λογισμικό εμφανίζει τόσο τα ποσοτικά στοιχεία όσο και τη θέση των επιχειρήσεων, καθώς η εγγύτητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους. Το λογισμικό υποστηρίζει πολλαπλούς χρήστες αποτελώντας έτσι ένα πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη συμβιωτικών δράσεων στην περιοχή.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  • PostgreSQL
  • Geoserver
  • GET SDI PORTAL
  • PHP / Javascript

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Η εφαρμογή λειτουργεί εσωτερικά στους χρήστες του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ.

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;