Εφαρμογή Διαχείρισης Παγίων Δήμου Γορτυνίας

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Δήμος Γορτυνίας Website: http://www.gortynia.gov.gr/

Ο Δήμος Γορτυνίας είναι δήμος της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Έχοντας ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, την επίτευξη κοινωνικού έργου και την αναβάθμιση της περιοχής, ακολουθεί τις εξελίξεις στην τεχνολογία, επενδύοντας σε έργα Πληροφορικής και Γεωπληροφορικής

Για τη διαχείριση παγίων του Δήμου Γορτυνίας, η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) σχεδίασε και υλοποίησε γεωγραφικό μητρώο παροχών ύδρευσης, υδρομετρητών (Υ/Μ) και καταγραφή ενδείξεων τρέχουσας περιόδου. Αντικείμενο του έργου αποτελεί η καταγραφή και κωδικοποίηση των παροχών ύδρευσης στη γεωγραφική έκταση του Δήμου σε συνδυασμό με την παράλληλη ηλεκτρονική καταγραφή των ενδείξεων κατανάλωσης της τρέχουσας περιόδου. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, έλαβαν χώρα οι παρακάτω εργασίες: Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, δημιουργία υποδομής για τις καταμετρήσεις των επόμενων περιόδων, ανάλυση αποτελεσμάτων, παραγωγή απαιτούμενων στοιχείων τεκμηρίωσης και δημιουργίας οικονομοτεχνικής μελέτης και εξορθολογισμός τιμολογιακής πολιτικής. Στο πλαίσιο του έργου και σε συνέχεια της προετοιμασίας/επεξεργασίας του αρχείου παροχών ύδρευσης, έγινε μετάπτωση του αρχείου σε φορητή ΒΔ (SQLite) για χρήση στην εφαρμογή για φορητές συσκευές, έλεγχος συμβατότητας συσκευών και ακρίβειας δέκτη GPS και ανάπτυξη μεθοδολογίας καταγραφής και αντίστοιχης εφαρμογής για φορητές συσκευές (λειτουργικό Android).

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;