Εφαρμογή Τουριστικής Προβολής και Διαχείρισης Τουριστικών Δεδομένων Adriatic-Route for Thematic Tourism

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Adriatic-Route for Thematic Tourism Website: http://www.adriatic-route.com/?lang=el

Το ADRIATIC-ROUTE είναι ένα έργο που στοχεύει στην προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή της Αδριατικής μέσω πολυτροπικών συστημάτων μεταφορών. Το έργο Adriatic Route for Thematic Tourism έχει χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας IPA AdriaticCBC 2007/2013 – Μέτρο 3.3 Δίκτυα Επικοινωνιών.

Το  ADRIATIC ROUTE  είναι  ένα  έργο  που  βασίζεται  στη  χρήση  νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και στην προώθηση της ευαισθητοποίησης στους τομείς του πολιτισμού και των πολυμέσων. Ο απώτερος στόχος είναι  να αυξηθεί η κινητικότητα στις συμμετέχουσες περιφέρειες, στα πλαίσια του θεματικού τουρισμού, με  ιδιαίτερη  έμφαση  στη  γαστρονομία,  ενώ  την  ίδια  στιγμή  στοχεύει  και  στη βελτίωση της προσβασιμότητας από τη μια περιοχή / χώρα στην άλλη. Ο όρος «Γαστρονομία»  υπονοεί  τόσο  τον  πολιτισμό  όσο  και  τα  ποτά  και  τρόφιμα,  αντιπροσωπεύοντας ένα σημαντικό τομέα με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης στη διασυνοριακή περιοχή. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης μιας πλατφόρμας WebGIS που γεφυρώνει τουριστικούς, πολιτιστικούς, φυσικούς πόρους και τα συστήματα  μεταφοράς  των  συμμετεχουσών  περιοχών,  ενώ  ταυτόχρονα  βελτιώνει την  προσβασιμότητα σε αντίστοιχες πληροφορίες και υπηρεσίες. Η GET σε συνεργασία με την DRAXIS υλοποίησε Πύλη Γεωχωρικών δεδομένων με τη χρήση του GET SDI Portal.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;