Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών ΥΔΟΜ Δήμου Ωραιοκάστρου

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Δήμος Ωραιοκάστρου

Website: https://oraiokastro.gr/

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου είναι Δήμος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος συστάθηκε με το Ν. 3852/2010 (Νόμος 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» -ΦΕΚ Α87/7-6-2010) από τη συνένωση των τριών πρώην Δήμων Ωραιοκάστρου, Καλλιθέας και Μυγδονίας στο βορειοδυτικό τμήμα του Νομού Θεσσαλονίκης και έδρα του είναι το Ωραιόκαστρο.

 

Ένας νέος Δήμος, ο Δήμος Ωραιοκάστρου, είναι άλλος ένας νέος πελάτης, ο οποίος εμπιστεύτηκε στην GET την Ανάπτυξη της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών του Δήμου και την κάθετη εφαρμογή υποστήριξης της Πολεοδομίας, παρέχοντας ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό εργαλείο τόσο τους εργαζόμενους στο Δήμο και τους επαγγελματίες, όσο και τους πολίτες.

Αντικείμενο αποτελούσε του έργου ο εκσυγχρονισμός των μέσων διαχείρισης της γεωπληροφορίας, η οποία αποτελεί σημαντικότατο μέσο σχεδιασμού και υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Το έργο εστίασε στην οργάνωση κατά προτεραιότητα των υφιστάμενων γεωχωρικών πληροφοριών, την ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών διαδικτύου για τη διάχυση της γεωπληροφορίας προς το κοινό (πολίτες, επαγγελματίες μηχανικοί), αλλά και στη μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη του Δήμου, προκειμένου να βελτιωθούν οι εσωτερικές ροές διαχείρισης των γεωχωρικών δεδομένων.

Η καθημερινότητα και η επαφή με τους δημότες και τους φορείς κατέδειξαν την ανάγκη ύπαρξης σύγχρονων και ενιαίων εργαλείων και μεθόδων πρόσβασης στην πληροφορία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, επένδυσε στη δημιουργία των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται:

 • ο εμπλουτισμός των ψηφιακών συστημάτων με νέο περιεχόμενο
 • η ανάπτυξη νέων εφαρμογών
 • ανάπτυξη δομών αλληλεπίδρασης με τους χρήστες
 • η παροχή εξειδικευμένου/δομημένου περιεχομένου
 • η παροχή υποστήριξης στις υπηρεσίες προκειμένου να ανταπεξέλθει στα αιτήματα των χρηστών για διορθωτικές/συμπληρωματικές παρεμβάσεις
 • η διεύρυνση της βάσης των εσωτερικών χρηστών των συστημάτων
 • η κοινοχρησία δεδομένων στο εσωτερικό των υπηρεσιών του Δήμου και η δημιουργία κοινής επιχειρησιακής εικόνας

 Η υποδομή υλοποιήθηκε μέσω ενός πληροφοριακού συστήματος με χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και με προηγμένες υπηρεσίες διαδικτύου, ακολουθώντας πρότυπα και κανόνες διαλειτουργικότητας (interoperability).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • PostgreSQL
 • PostGIS
 • Quantum GIS (QGIS)
 • Geoserver
 • GeoWebCache
 • Geonetwork Opensource
 • GET SDI Portal

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;