Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Μητρώου Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

Το παρόν έργο αφορούσε στην ανάπτυξη του πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικού Μητρώου Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΜΒΠΗΕ), στη διασύνδεσή του με το Σύστημα Ελέγχου Χωρικών Στοιχείων (GIS) και στην ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Στοιχείων Τεκμηρίωσης Εξαιρούμενων Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ.

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η ανάπτυξη ενός πολυδιάστατου πληροφοριακού συστήματος που αφενός οργάνωσε τις πληροφορίες και τα στοιχεία της διαδικασίας αδειοδότησης και αφετέρου παράσχει δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτα συστήματα, αξιοποιώντας ελεύθερα λογισμικά /λογισμικά ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ).

Η ανάπτυξη του συστήματος περιλάμβανε:

 • Ανάπτυξη των 2 βασικών λειτουργικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των υποσυστημάτων ειδοποιήσεων, επικοινωνίας και αναζήτησης
  • Σύστημα Ηλεκτρονικού Μητρώου Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΜΒΠΗΕ)
  • Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Στοιχείων Εξαιρούμενων Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ
 • Μοντελοποίηση – Οργάνωση και Μετάπτωση Δεδομένων

 

Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικού Μητρώου Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας περιελάμβανε το σύνολο των προβλέψεων του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) (ΦΕΚ 5291/Β/2020).

Ταυτόχρονα, το ΗΜΒΠΗΕ διασυνδέθηκε με το Σύστημα Ελέγχου Χωρικών Στοιχείων. Η διασύνδεση αφορούσε στην επικοινωνία με τη γεωπληροφοριακή υποδομή για την άντληση των απαραίτητων στοιχείων σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων των χωρικών στοιχείων που συνυποβάλλονται με κάθε αίτηση. Επίσης, πραγματοποιήθηκε η διασύνδεση με τη Γεωπληροφοριακή υποδομή για την χαρτογραφική οπτικοποίηση των στοιχείων των αιτήσεων.

Τέλος, το έργο περιελάμβανε και την ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Στοιχείων Εξαιρούμενων Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ.

Το σύστημα έχει αναπτυχθεί με παραμετρικό τρόπο, επιτρέποντας τη δημιουργία ροών εργασίας. Κάθε ροή καλύπτει στην πράξη μια διαδικασία υποβολής στοιχείων από τους ενδιαφερόμενους και διαχείρισής τους από τα στελέχη της ΡΑΕ.

Η πρόσβαση στο σύστημα είναι διαβαθμισμένη, και για την παραμετροποίηση του συστήματος είναι απαραίτητη η χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού χρήστη (password) μέσω TaxisNet για τους εξωτερικούς χρήστες και με κωδικούς συστήματος για τους χρήστες της ΡΑΕ.

Επίσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, παρασχέθηκαν οι κάτωθι υπηρεσίες:

 • Εκπαίδευσης
 • Υποστήριξης Χρηστών
 • Εγκατάστασης/Φιλοξενίας
 • Πιλοτικής-Παραγωγικής Λειτουργίας Συστήματος

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, η οποία συστήθηκε με το ν.2773/1999, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις Οδηγίες 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ για τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, με κύρια αρμοδιότητά της να εποπτεύει την εγχώρια αγορά ενέργειας, σε όλους τους τομείς της, εισηγούμενη προς τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και λαμβάνοντας η ίδια μέτρα για την επίτευξη του στόχου της απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Με το ν. 2773/1999, και κυρίως με τις τροποποιήσεις του που ακολούθησαν, ανατέθηκαν στη ΡΑΕ αρμοδιότητες, κυρίως γνωμοδοτικές, παρακολούθησης και ελέγχου της αγοράς ενέργειας σε όλους τους τομείς, ήτοι στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο. Περαιτέρω, η ΡΑΕ ανέλαβε συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε σχέση με την αγορά των πετρελαιοειδών.

Με την έκδοση του ν.3851/2010, επήλθαν ουσιώδεις αλλαγές σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς που διέπει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και τις αρμοδιότητες της ΡΑΕ στο πλαίσιο αυτό. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τόσο τη διαδικασία αδειοδότησης των σταθμών ΑΠΕ, όσο και τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής. Ειδικότερα, όσον αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης, η ΡΑΕ ανέλαβε πλέον αποφασιστικό ρόλο στη χορήγηση αδειών παραγωγής, με το ΥΠΕΚΑ να ασκεί τον έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων της ΡΑΕ, ο οποίος έλεγχος καταργήθηκε με τις ρυθμίσεις του ν.4001/2011.

Ο ρόλος της ΡΑΕ ως εθνικής ρυθμιστικής αρχής ενέργειας αναβαθμίστηκε από το 2011 και μετά, με την επαύξηση και ενίσχυση των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων της σχετικά με τη ρύθμιση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν σε αυτήν κατ’ επιταγήν της Τρίτης Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Δέσμης, η οποία και ανάγει τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας σε «εγγυητές» της εύρυθμης λειτουργίας των ενεργειακών αγορών.

Website: https://www.rae.gr/  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • PostgreSQL
 • Php
 • React.JS
 • WordPress
 • Discourse
 • GeoServer
 • GET SDI Portal
 • GeoNetwork

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

https://licensing.rae.gr

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;