Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογής διαχείρισης των μετρήσεων του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας των Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Ειδική Γραμματεία Υδάτων Website: http://wfd.ypeka.gr/

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει την αρμοδιότητα κατάρτισης των προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας και του συντονισμού των υπηρεσιών και κρατικών φορέων για κάθε ζήτημα που αφορά στην προστασία και διαχείριση των υδάτων.

Η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) σε συνεργασία με την DRAXIS παρείχαν υποστήριξη στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων αναφορικά με την εξασφάλιση της αποτελεσματικής, ομαλής και συστηματικής λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης. Στόχος των παρεχόμενων υπηρεσιών ήταν η δημιουργία του μηχανισμού συλλογής, υποβολής και επεξεργασίας των δεδομένων των αναλύσεων της ποιότητας των υδάτων όλης της ελληνική επικράτεια. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: Δημιουργία φύλλων excel για την καταχώρηση των πρωτογενών δεδομένων από τους φορείς που εμπλέκονται στην διαδικασία δειγματοληψίας και ανάλυσης της ποιότητας υδάτων, δημιουργία βάσης δεδομένων (mssql) και μηχανισμό μετάπτωσης των δεδομένων σε αυτή από τα φύλλα excel, δημιουργία web εφαρμογής για την αποστολή των δεδομένων από τους φορείς, για την θέασή τους και επεξεργασία τους, δημιουργία μηχανισμών μετάπτωσης δεδομένων από την βάση σε προτυποποιημένα excel της WISE.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;