Εφαρμογή διαχείρισης ακίνητης περιουσίας Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Η σημασία της εκκλησιαστικής περιουσίας, σε ό,τι αφορά το είδος, το μέγεθος και την αξία της, σε συνδυασμό με τον κατανεμημένο χαρακτήρα της εντός της επικράτειας της Ιεράς Μητρόπολης καθώς επίσης και στην παλαιότητα, στην πολλαπλότητα και στον σχεδόν αποκλειστικά έντυπο χαρακτήρα του σχετικού τεκμηριωτικού υλικού (πράξεις κυριότητας – παραχώρησης, τοπογραφικά διαγράμματα, κλπ), απαιτεί την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης.

Αντικείμενο των εργασιών που υλοποίησε η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) σε συνεργασία με τις εταιρίες MaP και XYZ, ήταν η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που επιτρέπει την πλήρη καταγραφή, τεκμηρίωση και διαχείριση της πληροφορίας των φακέλων των Ιδιωτικών Κτημάτων και λοιπών αντικείμενων της Περιουσίας της Ιεράς Μητροπόλεως, καθώς και τη ψηφιοποίηση και εισαγωγή υπάρχοντος αρχειακού υλικού (φάκελοι, χάρτες, διαγράμματα κλπ) σε βάση δεδομένων που αναπτύχθηκε ειδικά για αυτό το σκοπό. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Περιουσίας της Ιεράς Μητροπόλεως αναπτύχθηκε με χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα και περιλαμβάνει σύστημα διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας της περιουσίας. Οι εργασίες που έλαβαν χώρα για την υλοποίηση του έργου είναι: σχεδιασμός, υλοποίηση, ενημέρωση και εισαγωγή στοιχείων γεωγραφικών βάσεων δεδομένων, παραγωγή και ψηφιοποίηση τοπογραφικών διαγραμμάτων και σχεδίων και ψηφιοποίηση αναλογικού αρχείου γεωχωρικών δεδομένων. Όλα τα παραδοτέα συνοδεύτηκαν από μεταδεδομένα σύμφωνα με τη κοινοτική οδηγία Inspire και τον Νόμο 3882/2010 ενώ αναπτύχθηκαν και υπηρεσίες εξεύρεσης, απεικόνισης και τηλεφόρτωσης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;