Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Διάθεσης μέσω Διαδικτύου των δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Website: http://www.minagric.gr/index.php/el/

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έχει ως αρμοδιότητες τη διαμόρφωση της πολιτικής στον αγροτικό τομέα καθώς και θέματα που αφορούν σε ετήσια και πολυετή προγράμματα ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων. Διαθέτει πλήθος δεδομένων εικονιστικών και διανυσματικών για το σύνολο της χώρας.

Το Υπ.Α.Α.Τ έχει υπό την εποπτεία του ένα σύνολο Διευθύνσεων με παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα Οι Διευθύνσεις είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση και διάθεση στους ενδιαφερομένους ενός τεράστιου όγκου πληροφοριών και χωρικών δεδομένων. Τα δεδομένα αφορούν τόσο σε εικονιστικά (αεροφωτογραφικό υλικό, ορθοφωτοχάρτες, σαρωμένα διαγράμματα) όσο και σε διανυσματικά δεδομένα (χρήσεις γης, γεωτεμάχια, καλλιέργειες κ.λπ.). Σε καθημερινή βάση, οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου δέχονται αιτήσεις για χορήγηση υλικού. Κυρίαρχο ζήτημα αποτελεί η γρήγορη και ορθή εξυπηρέτηση των πολιτών και των φορέων που υποβάλλουν αιτήματα. Στο πλαίσιο του έργου, η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) ανέλαβε τις εργασίες για την ανάπτυξη εφαρμογών WEB GIS, και συμμετείχε στις εργασίες για την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. H GET Ανέπτυξε εφαρμογές εισαγωγής και ενημέρωσης της χωρικής βάσης δεδομένων, αυτοματοποιώντας τη διαδικασία εισαγωγής επικαιροποίησης των δεδομένων. Επιπλέον, ανέπτυξε standalone εφαρμογές δημιουργίας, επεξεργασίας, διαχείρισης και θέασης συνόλων μεταδεδομένων (metadata) απόλυτα συμβατών με τις επιταγές της Οδηγίας Inspire για τα μεταδεδομένα (Κανονισμός 1205/2008 της ΕΕ). Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://geoportal.topographiki.gr είναι πλέον δυνατή η περιήγηση στα παρεχόμενα προϊόντα και να παραγγείλει Ορθοφωτοχάρτες, Αεροφωτογραφίες, Αναδασμούς-Διανομές, Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους, Ενότητες, Γεωδαιτικά Προϊόντα, Τοπωνύμια. Η Γεωπύλη εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα προϊόντα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  • Geomedia
  • Terrashare
  • Oracle
  • Ιδιοποιημένες εφαρμογές για τα μεταδεδομένα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;