Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Γορτυνίας

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Δήμος Γορτυνίας Website: http://www.gortynia.gov.gr/

Ο Δήμος Γορτυνίας είναι δήμος της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Έχοντας ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, την επίτευξη κοινωνικού έργου και τη αναβάθμιση της περιοχής, ακολουθεί τις εξελίξεις στην τεχνολογία, επενδύοντας σε έργα Γεωπληροφορικής.

 
Η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) υλοποίησε, για το Δήμο Γορτυνίας, Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών για τη διαχείριση και διάχυση των γεωχωρικών του δεδομένων που επιτρέπει την εξεύρεση, θέαση και τηλεφόρτωση γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες της οδηγίας INSPIRE και το Νόμο 3882/2010, καθώς επίσης και τη χρήση του κόμβου για συνδυαστική χρήση των δεδομένων με αυτά άλλων φορέων που προσφέρονται με αντίστοιχη λογική πρόσβασης, δηλαδή μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών (π.χ. ΡΑΕ, Κτηματολόγιο ΑΕ, ΥΠΕΚΑ). Η GET κατέγραψε, αξιολόγησε και επεξεργάστηκε τα γεωχωρικά δεδομένα του Δήμου εντάσσοντάς τα στη συνέχεια στην Υ.Γε.Π. Με τη διαμόρφωση «ελεύθερα προσβάσιμης» (“publication”) βάσης δεδομένων, τη δημιουργία μεταδεδομένων  και την ανάπτυξη δικτυακών υπηρεσιών Εξεύρεσης, Απεικόνισης, Τηλεφόρτωσης, δημιουργήθηκε η  Διαδικτυακής Πύλη Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Γορτυνίας. Η Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών του Δήμου Γορτυνίας αποτελεί ουσιαστικά τη διεπαφή του υπόλοιπου συστήματος της Υ.Γε.Π. με τους εξωτερικούς χρήστες. Πρόκειται για χαρτογραφική διαδικτυακή εφαρμογή που αναπτύχθηκε με χρήση λογισμικών ανοικτού κώδικα. Μέσω της εφαρμογής διαχέονται τα γεωχωρικά δεδομένα του Δήμου με τη μορφή χαρτών. Η λειτουργία της πύλης βασίζεται στη δυναμική άντληση δεδομένων από τη βάση γεωχωρικών δεδομένων.  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

 

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;