Εφαρμογή Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος για τη μεταποιητική δραστηριότητα στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ.

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και δεύτερη σε πληθυσμό περιφέρεια της Ελλάδας. Διοικητικά αποτελεί δευτεροβάθμιο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης και γεωγραφικά καλύπτει το κεντρικό κομμάτι της Μακεδονίας, με εξαίρεση τη χερσόνησο του Αγίου Όρους που διέπεται από ειδικό καθεστώς. Η περιφέρεια διαιρείται σε επτά περιφερειακές ενότητες, οι οποίες ταυτίζονται γεωγραφικά με τους αντίστοιχους νομούς, μία εκ τω οποίων είναι και η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Website: http://www.pkm.gov.gr/

Η GET, σε συνεργασία με την εταιρεία ΑΚΚΤ Σύμβουλοι Μηχανικοί, ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος που αφορά τη Μεταποιητική δραστηριότητα στη Μ.Ε.Θ.» για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, «Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης».

Το αντικείμενο του έργου αφορούσε την ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών για την υποστήριξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας αναφορικά με τη διαχείριση των δεδομένων που σχετίζονται με τη λειτουργία των μεταποιητικών μονάδων.

Συγκεκριμένα σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε διαδικτυακή χαρτογραφική εφαρμογή (Web GIS) μέσω της οποίας διαχέονται με τη μορφή χαρτών, τα γεωχωρικά δεδομένα της βάσης δεδομένων των μεταποιητικών μονάδων. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει πληροφορίες από τους αναλογικούς φακέλους των μονάδων που τηρούνται στην Υπηρεσία, ύστερα από ψηφιοποίησή τους. Η εφαρμογή επιτρέπει την οπτικοποίηση και ανάλυση των γεωχωρικών δεδομένων, καθώς και τη δυνατότητα αναζήτησης στον κατάλογο μεταδεδομένων, που αφορούν στις μεταποιητικές μονάδες της Μ.Ε.Θ, βάσει κριτηρίων που προδιαγράφονται από την Οδηγία INSPIRE.

Επιπρόσθετα αναπτύχθηκε διαδικτυακή εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αιτημάτων Αδειοδότησης. Στόχος της εφαρμογής ήταν η δημιουργία μιας σύγχρονης διαδικτυακής πλατφόρμας για τη διαχείριση των αιτημάτων αδειοδότησης που υποβάλλονται προς τη Δ/νση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Π.Κ.Μ. Η χρήση της εφαρμογής αφενός διευκολύνει τις εσωτερικές διεργασίας της υπηρεσίας και αφετέρου παρέχει προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους ενδιαφερόμενους. Η εφαρμογή επιτρέπει τη διαχείριση ολόκληρου του κύκλου ζωής των αιτημάτων αδειοδότησης, από την υποβολή τους μέχρι και την έγκρισή τους. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης εξειδικευμένων αναφορών, που ενισχύσουν τη διαδικασία ανάλυσης, και με τον τρόπο αυτό υποστηρίζουν τη διαδικασία σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  • PostgreSQL
  • Geoserver
  • QGIS
  • GET SDI PORTAL

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;