Δημιουργία Γεωπύλης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την παροχή συνόλων γεωχωρικών δεδομένων

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Website: http://www.ypeka.gr/

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει την αρμοδιότητα κατάρτισης των προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας και του συντονισμού των υπηρεσιών και κρατικών φορέων για κάθε ζήτημα που αφορά στην προστασία και διαχείριση των υδάτων. Ένας από τους βασικούς άξονες του έργου της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων είναι η εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 60/2000/ΕΚ, της γνωστής ως Οδηγία  Πλαίσιο για τα Νερά, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το νόμο 3199 του 2003, με στόχο την επίτευξη της καλής οικολογικής και χημικής κατάστασης των υδάτων της χώρας.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών παράγονται σύνολα γεωχωρικών δεδομένων. Τα δεδομένα αφορούν στον καθορισμό των Υδατικών Διαμερισμάτων, των Λεκανών Απορροής Ποταμών, καθώς και των υπόγειων και επιφανειακών Υδατικών Συστημάτων.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων προσφέρει τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων των εγκεκριμένων σχεδίων διαχείρισης, μέσω ειδικής Γεωπύλης που έχει αναπτυχθεί από τη GET για το σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα, η Γεωπύλη περιλαμβάνει:

 • Τα όρια  των Υδατικών Διαμερισμάτων (River Basin Districts – RBD) στο σύνολο της χώρας
 • Τα όρια των Λεκάνων Απορροής Ποταμών (River Basins – RB) στο σύνολο της χώρας
 • Τα όρια και το χαρακτηρισμό των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων (Ground Water Bodies – GWB) ανά Υδατικό Διαμέρισμα
 • Τα όρια και το χαρακτηρισμό των Επιφανειακών Υδατικών Συστημάτων (Surface Water Bodies – SWB) ανά Υδατικό Διαμέρισμα, τα οποία διακρίνονται σε:
  • Ποτάμια Υδατικά Συστήματα (River Water Bodies – RWB)
  • Λιμναία Υδατικά Συστήματα (Lake Water Bodies – LWB)
  • Μεταβατικά Υδατικά Συστήματα (Transitional Water Bodies – TWB)
  • Παράκτια Υδατικά Συστήματα (Coastal Water Bodies – CWB)

Επιπρόσθετα, στη Γεωπύλη έχουν ενταχθεί σύνολα δεδομένων αναφορικά με:

 • Προστατευόμενες περιοχές πόσιμου νερού (περιοχές που προορίζονται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας)
 • Ευπρόσβλητες περιοχές στη Νιτρορύπανση (Οδηγία 91/676/ΕΟΚ)

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω υπηρεσιών Απεικόνισης, Τηλεφόρτωσης και Αναζήτησης. Οι υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί με χρήση ανοιχτών προτύπων του OGC και πιο συγκεκριμένα των WMS, WFS, CSW αντίστοιχα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • GET SDI Portal
 • ιδιοποιημένες εφαρμογές

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;