Ολοκληρωμένη Υποδομή Διαχείρισης Δεδομένων Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Δίπυλον

Το Δίπυλον αποτελεί μια μη κερδοσκοπική εταιρεία για τη μελέτη της αρχαίας τοπογραφίας και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσα από τη σύμπραξη διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας, της Πληροφορικής και της Χαρτογραφίας. Η εταιρεία εστιάζει στη συλλογή, οργάνωση και διάδοση δημοσιευμένου αρχαιολογικού υλικού, αρχειακών τεκμηρίων και χαρτογραφικών δεδομένων με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για την προβολή του μνημειακού μας αποθέματος, σε συνεργασία με τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς. Η μελέτη της τοπογραφίας της αρχαίας Αθήνας βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας, με απώτερο στόχο την επέκταση του ερευνητικού ενδιαφέροντος σε ακόμη περισσότερα παραδείγματα στον ελλαδικό χώρο.

Website: https://dipylon.org/gr/archiki/

Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη υποδομής συλλογής, διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων αρχαιολογικού υλικού, τεκμηρίων και χαρτογραφικών δεδομένων. 

Η λύση η οποία αναπτύχθηκε από τη GET προσφέρει σύγχρονα εργαλεία τα οποία υποστηρίζουν το σύνολο των λειτουργιών που εκτελούνται στο εσωτερικό της εταιρείας και σχετίζονται με τη διαχείριση της γεωχωρικής διάστασης των αντικειμένων ενδιαφέροντος, προσφέροντας βελτίωση των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών, αυτοματοποίηση ροών εργασίας και εξοικονόμηση πόρων.

 Συγκεκριμένα, η λύση αποτελείται από δύο (2) λειτουργικές μονάδες:

1. Κεντρική Χωρικά Ενεργοποιημένη Βάση Δεδομένων (ΒΔ). Στο σχεδιασμό της ΒΔ λήφθηκαν υπόψη:

 • οι μεταβολές των αντικειμένων στο χώρο και στο χρόνο.
 • οι ανάγκες υποβολής ερωτημάτων με χρονικά, χωρικά, περιγραφικά κριτήρια και συνδυασμό αυτών.
 • η δημιουργία αυτοματοποιημένων διαδικασιών (triggers, stored procedures) για την εκτέλεση επαναλαμβανόμενων ρουτίνων.
 • η εισαγωγή ψηφιακών γεωαναφερμένων δεδομένων ως υπόβαθρο.
 • η εισαγωγή νέων δεδομένων από μελλοντικές εργασίες.
 • η δυνατότητα εισαγωγής στη βάση, γεωχωρικών δεδομένων με υποστηρικτικό χαρακτήρα, όπως ελεύθερα διαθέσιμα δεδομένα υποβάθρου και άλλα.
 • ο καθορισμός κατάλληλων ρόλων χρηστών σύμφωνα με τις απαιτήσεις εργασιών της εταιρείας.

 2. Εφαρμογές Desktop GIS. Περιλαμβάνονται:

 •  η εγκατάσταση και παραμετροποίηση των υποστηρικτικών εφαρμογών Desktop QGIS.
 •  η ανάπτυξη προτυποποιημένων ροών εργασίας (workflows) για εισαγωγή των στοιχείων στην ενιαία γεωγραφική βάση δεδομένων. Οι ροές εξασφαλίζουν την ορθότητα της καταχώρησης των στοιχείων (π.χ. χρήση πτυσσόμενων λιστών για την αποφυγή λαθών καταχώρησης)
 • η διαμόρφωση των εργασιών διαχείρισης της ενιαίας γεωγραφικής βάσης δεδομένων
 • η  διαμόρφωση επαναχρησιμοποιούμενων χαρτογραφικών συμβολισμών και η δημιουργία νέων, σε συνεργασία με τα στελέχη της ΔΙΠΥΛΟΝ.

Επίσης, περιλαμβάνονται υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχονται προς την ΔΙΠΥΛΟΝ.

Συνολικά, οι δύο λειτουργικές μονάδες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πλατφόρμας του έργου, η οποία:

 • θα επιτρέπει τη σύνθετη αναζήτηση πληροφορίας σε επίπεδο διακριτών αρχαιολογικών καταλοίπων σε ψηφιακό χάρτη, με βάση τον τύπο και τη χρονολόγηση (π.χ. ελληνιστικές οικίες ή ρωμαϊκά λουτρά).
 • θα περιλαμβάνει παραπομπή σε πρωτογενείς δημοσιευμένες και αρχειακές πηγές. 
 • θα επιτρέπει τη συνδυαστική απεικόνιση χωρικών και χρονολογικών δεδομένων.

Η μελέτη καλύπτει περιοχή έκτασης 5.900 στρεμμάτων εντός και εκτός του αρχαίου τείχους των Αθηνών. Υπολογίζεται ότι θα ενσωματωθούν δεδομένα από τουλάχιστον 1.500 σημεία αρχαιολογικών επεμβάσεων. 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • PostgreSQL / TimescaleDB
 • Quantum GIS

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

 • https://dipylon.org/gr/2018/06/12/chartographontas-tis-archaiotites-athina/

 

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;