Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πληροφόρησης στο πλαίσιο της δράσης Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Περιφέρεια Αττικής

Website: http://www.patt.gov.gr/site/

Η Περιφέρεια Αττικής ως φορέας υλοποίησης του έργου επιβλέπει και συντονίζει με τις εξής συνεργαζόμενες υπηρεσίες: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων. Στο έργο συμμετέχουν ως Εταίροι: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά- Μαραθώνα ), Norwegian Institute of Bioeconomy Research.

Η GET συνεργάστηκε με την Περιφέρεια Αττικής για το Υποέργο 6: «Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πληροφόρησης» στο πλαίσιο της δράσης Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής – ΕΟΧ.

Μέσω του έργου θα παραχθούν:
α. Μελέτες επιστημονικής τεκμηρίωσης μέτρων διαχείρισης / αποκατάστασης τεσσάρων υδατικών συστημάτων και τεκμηρίωση οριοθέτησης 50 υγροτόπων.
β. Καταχώρηση 50 υγροτόπων της Αττικής σε βάση δεδομένων για τους ελληνικούς υγροτόπους που διατηρεί το ΕΚΒΥ, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «MedWet Web Information System», δημιουργία συνοπτικών περιγραφικών αναφορών (δελτίων απογραφής) και γεωγραφικών αρχείων κατάλληλων για διάχυση και ευρεία χρήση μέσω του διαδικτύου.
γ. Αύξηση της ευαισθητοποίησης μέσω των δράσεων δημοσιοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων (φυλλάδια, ενημερωτικές ημερίδες, ιστοσελίδα έργου και λογότυπο, πλατφόρμα για διάχυση πληροφοριών και δεδομένων), βελτίωση της επιχειρησιακής κατάστασης του φορέα υλοποίησης και των εταίρων μέσω των σεμιναρίων κατάρτισης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με Νορβηγό εταίρο.

Στο πλαίσιο του έργου η GET υλοποίησε τις παρακάτω εργασίες:

 • Δημιουργία ιστοσελίδας
 • Ανάπτυξη χαρτογραφικής εφαρμογής, πλατφόρμας γεωχωρικών δεδομένων καθώς και αποθετήριο ανοιχτών δεδομένων
 • Σχεδιασμός και παραγωγή ενημερωτικού υλικού (π.χ. λογότυπο, φυλλάδια, posters, banner)
 • Οργάνωση ημερίδων (Λίμνη Κουμουνδούρου, Βουρκάρι, Ρέμα Πικροδάφνης) και τεχνικών συναντήσεων σε συνεργασία με την εταιρεία Your Consulting Partners

Για την ανάπτυξη των εφαρμογών χρησιμοποιήθηκε και παραμετροποιήθηκε Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • PostgreSQL
 • PostGIS
 • Quantum GIS (QGIS)
 • Geoserver
 • GeoWebCache
 • Geonetwork Opensource
 • GET SDI Portal
 • CKAN
 • Ιδιοποιημένες ΕΛ/ΛΑΚ εφαρμογές

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;