Εφαρμογή Διαχείρισης Δεδομένων Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κομοτηνής

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κομοτηνής Website: http://www.deyakom.gr/ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κομοτηνής είναι υπεύθυνη για το κύκλωμα Ύδρευσης και Αποχέτευσης με την εκτέλεση μεγάλων και εκτεταμένων συναφών έργων σε όλη την περιοχή αρμοδιότητας της, εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση των έργων αυτών από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από άλλους πόρους, από δανειοδόητηση και από ίδιους πόρους της Επιχείρησης.
Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση ενός σύγχρονου συστήματος τηλεμετρίας / τηλεελέγχου παραμέτρων που αφορούν στη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης στην πόλη της Κομοτηνής. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του έργου έγινε προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παρακολούθησης της ροής και της πίεσης σε 10 σταθμούς ελέγχους διαρροών στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κομοτηνής καθώς και προμήθεια επιπλέον 12 φορητών Η/Μ παροχομέτρων. Οι σταθμοί διασυνδέθηκαν στο υφιστάμενο σύστημα SCADA της υπηρεσίας αλλά και στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου. Στα πλαίσια του έργου η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET), σε συνεργασία με τη DRAXIS, ανέλαβε την υλοποίηση του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (βάση δεδομένων, υλοποίηση χαρτογραφικών υπηρεσιών και διαδικτυακής εφαρμογής). Η GET συμμετείχε στην καταγραφή του δικτύου ύδρευσης και των σχετικών υποδομών, στην ανάπτυξη μιας χωρικά ενεργοποιημένης βάσης δεδομένων, στην ανάπτυξη και παροχή χαρτογραφικών υπηρεσιών καθώς και στη δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής επιχειρησιακής παρακολούθησης των δικτύων και των δεδομένων τηλεμετρίας.Το σύνολο των δεδομένων διασυνδέθηκε και με ένα υδραυλικό μοντέλο με στόχο την εκτίμηση των παραμέτρων λειτουργίας του δικτύου και τον εντοπισμό προβλημάτων με στόχο τη μείωση των διαρροών.

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;