Ανάπτυξη εφαρμογών για τη ΔΑΕΜ

H ΔΑΕΜ Α.Ε. σε συνεργασία με τη Geospatial Enabling Technologies (GET) ανέπτυξε την εφαρμογή Μητρώου Τοπογραφικών Διαγραμμάτων (ΜΤΔ). Το Μητρώο υλοποιήθηκε με στόχο να αυτοματοποιηθούν οι διαδικασίες υποβολής αιτημάτων και γεωγραφικών δεδομένων προς το Δήμο και να βελτιωθούν και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων προς τους επαγγελματίες και τους δημότες.

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου Αθηναίων λαμβάνουν αιτήματα ενδιαφερομένων, τα οποία συνοδεύονται από τοπογραφικά διαγράμματα. Παραδειγματικά, το Τμήμα Όρων Δόμησης της Δ/νσης Δόμησης, μεταξύ των λοιπών αρμοδιοτήτων του, έχει την ευθύνη για τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων για την έκδοση οικοδομικών αδειών όσον αφορά στην ορθότητά τους ως προς το εγκεκριμένο σχέδιο, την εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, τους όρους και περιορισμούς δόμησης και τις προδιαγραφές συντάξεώς του. Τα τοπογραφικά διαγράμματα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους δίχως να τηρείται κάποια προτυποποίηση σε ό,τι αφορά τη συντακτική διάσταση του περιεχομένου τους, δυσχεραίνοντας τη διαδικασία ελέγχου, αλλά και την μετέπειτα αξιοποίησή τους. Ταυτόχρονα, συντάσσονται τοπογραφικά διαγράμματα από τις ίδιες τις Υπηρεσίες του Δήμου (π.χ. έργα αυτεπιστασίας, αυτοψίες), ενώ και στο αρχείο υφίσταται μεγάλος όγκος αναλογικών τοπογραφικών διαγραμμάτων. Η έλλειψη προδιαγραφών για τη σύνταξη, η απουσία ψηφιακού αποθετηρίου και ενιαίου – οριζόντιου τρόπου αναζήτησης των τοπογραφικών διαγραμμάτων στο αρχείο, η επιτάχυνση της διαδικασίας ελέγχου (και σε μερικές περιπτώσεις επανυποβολής) τους αποτέλεσαν βασικά ζητήματα που αντιμετωπίστηκαν με την υλοποίηση του Μητρώου.

Το Μητρώο Τοπογραφικών Διαγραμμάτων αποτελεί διαδικτυακή εφαρμογή, μέσω της οποίας υποβάλλονται τοπογραφικά διαγράμματα προς τις Υπηρεσίες του Δήμου. Η εφαρμογή αποτελείται από τα εξής βασικά δομικά στοιχεία:

 • υποσύστημα αυθεντικοποίησης και διαχείρισης χρηστών: υποστηρίζει την είσοδο/εγγραφή μέσω TaxisNet
 • μονάδα υποβολής και αυτοματοποιημένου ελέγχου υποβαλλόμενων στοιχείων: τα στοιχεία ελέγχονται αυτοματοποιημένα και σε πραγματικό χρόνο για τη συμμόρφωσή τους (σε συντακτικό επίπεδο) με τις προδιαγραφές
 • μονάδα γεωκωδικοποίησης: επιτρέπει τον εντοπισμό δ/νσεων, συντεταγμένων, αριθμών Οικοδομικών Τετραγώνων, βάσει των πραγματικών στοιχείων αρίθμησης και ονοματοδοσίας οδών του Δήμου

μονάδα διαχείρισης αιτημάτων (έλεγχος – επανυβολή- έγκριση/απόρριψη -αρχείο): επιτρέπει τη διαχείριση των αιτημάτων (ανάληψη, διεκπεραίωση, μετεχρέωση), την αλληλεπίδραση υπαλλήλου – υποβάλλοντα, τήρηση ιστορικού (επαν)υποβολών και έκδοση σχετικών αποδεικτών εγγράφων.

Σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές σύνταξης των τοπογραφικών διαγραμμάτων, η εξοικείωση τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών χρηστών με τις προδιαγραφές με τις οποίες κατατίθενται διαγράμματα στο Εθνικό Κτηματολόγιο [ΦΕΚ 2216/Β/14-6-2018 όπως προβλέφθηκε στο άρθρο 40 του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α΄/28.7.2016)] σε συνδυασμό με την ανάγκη υιοθέτησης πρακτικών που θα καθιστούν το σύστημα ελκυστικό στους εξωτερικούς χρήστες, οδήγησε στην χρήση των προδιαγραφών αυτών ως σημείο αναφοράς. Οι προδιαγραφές του ΦΕΚ 2216/Β/2018 επεκτάθηκαν και τροποποιήθηκαν, ώστε να καλύπτουν τις συνήθεις περιπτώσεις επιπέδων πληροφορίας που απαντώνται σε τοπογραφικά διαγράμματα. Ως προς το μορφότυπο (format) χρησιμοποιούνται οι εξής τύποι:

 • DFX: αρχείο το οποίο πρέπει να πληροί τις ανωτέρω προδιαγραφές. Το περιεχόμενο του αρχείου ελέγχεται δυναμικά από την εφαρμογή, η οποία ενημερώνει το χρήστη για ενδεχόμενες αστοχίες και ενημερώνει την κεντρική βάση δεδομένων όταν το περιεχόμενο είναι σύμμορφο.
 • PDF: το τοπογραφικό διάγραμμα ψηφιακά υπογεγραμμένο. Το αρχείο πρέπει να αποτελεί ακριβή αναπαραγωγή του διαγράμματος. Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα της ψηφιακής υπογραφής.
 • DWG: χρησιμοποιείται για την υποβολή και του αρχικού διαγράμματος από το οποίο παράγεται το DXF και το οποίο μπορεί να περιέχει επιπλέον αντικείμενα (εξωτερικές αναφορές κ.λπ.)
 • ZIP: υποβάλλεται προαιρετικά για την επισύναψη συνοδευτικών στοιχείων τεκμηρίωσης, όπως φωτογραφιών, αποσπασμάτων κ.λπ.

 

Επιπρόσθετα, κάθε υποβολή διαγράμματος συνοδεύεται από περιγραφική πληροφορία που καταχωρίζει ο υποβάλλων και ενημερώνει τη μηχανή αναζήτησης του Μητρώου. Τα στοιχεία αφορούν τον τίτλο, περιγραφή, κλίμακα, είδος, ημερομηνία σύνταξης, σύστημα αναφοράς, λεκτικό γεωγραφικό προσδιορισμό (π.χ. ενότητα/γειτονιά), αριθμό ΟΤ, Διεύθυνση, σχόλια/παρατηρήσεις. Κάποια από τα στοιχεία αυτά, όπως το σύστημα αναφοράς, εξυπηρετούν τον καλύτερο προσδιορισμό/περιγραφή διαγραμμάτων αρχείου, καθώς όπως προαναφέρθηκε το Μητρώο θα χρησιμοποιείται και για την «υποβολή» δεδομένων αρχείου από τους εσωτερικούς χρήστες.

Το σύστημα αναπτύχθηκε με την αποκλειστική χρήση, ανάπτυξη και παραμετροποίηση Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Η επιλογή ΕΛ/ΛΑΚ έχει στρατηγικό χαρακτήρα για τη ΔΑΕΜ Α.Ε. , καθώς επιτρέπει την κλιμάκωση του συστήματος και τη θεματική του διεύρυνση, αφετέρου δε μπορεί να υποστηριχθεί ουσιαστικά με συσσωρευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα σημαντικότατη εξοικονόμηση πόρων. Επιπρόσθετα, το ΜΤΔ επιτρέπει τη διασύνδεση με τρίτα συστήματα, μέσω προγραμματιστικής διεπαφής, επιτρέποντας την ενημέρωσή του.

Ο Δήμος Αθηναίων απέκτησε οριζόντια υποδομή, η οποία θα αποτελέσει το μοναδιαίο σημείο αναφοράς για την αποθήκευση και αναζήτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων. Μέσω της υποδομής, ο Δήμος θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί εσωτερικές ανάγκες, να μειώσει τις συναλλαγές με το κοινό, να διαφυλάξει το υφιστάμενο αρχείο και να το εμπλουτίζει καλύπτοντας ανάγκες των επόμενων ετών. Η δημιουργία ενιαίου αρχείου, η διαφανής διαχείριση αιτημάτων, η εξοικονόμηση πόρων, η τυποποίηση διαδικασιών και δεδομένων αποτελούν βασικούς στόχους που επιτεύχθηκαν με την υιοθέτηση του συστήματος.

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Δήμος Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ (Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε.)

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων αποτελεί την παλαιότερη εταιρεία ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς λειτουργεί από το 1983.

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών μεταξύ των οποίων αναλαμβάνει και εκτελεί πολυεπίπεδα έργα, όπως ολοκληρωμένες λύσεις πληροφοριακών και τεχνολογικών συστημάτων σε Δήμους, Φορείς και Οργανισμούς στην Ελλάδα, η υλοποίηση έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα παρέχοντας ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, η συμμετοχή και η διαχείριση ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων έρευνας, καθώς και η τεχνικό-οικονομική ωρίμανση και διαχείριση έργων ΕΣΠΑ.

Η πορεία της ξεκίνησε πριν από 33 χρόνια, ως εταιρεία μηχανογράφησης για τον Δήμο Αθηναίων και υπήρξε πρωτοπόρος στην εφαρμογή των νέων πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών. Ο μετασχηματισμός της, το 2008, σε Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ σηματοδότησε τη νέα δυναμική στρατηγική της. Από τότε και μέχρι σήμερα έχει ανοίξει τους ορίζοντές της και μεταφέρει τη δύναμη της πληροφορικής στην καθημερινότητα του πολίτη. Ταυτόχρονα με υπεύθυνες και τεκμηριωμένες προτάσεις συνεχίζει να χαράζει μια πορεία επιτυχημένης παρουσίας στη Δημόσια Διοίκηση. Συνδέει αποτελεσματικά τον πολίτη-δημότη αλλά και τον επισκέπτη της πόλης με το Δήμο ενισχύοντας την αμφίδρομη επικοινωνία τους (π.χ. ΚΕΠ, ΟΠΑΝΔΑ, κ.α), ενώ συμβάλλει συστηματικά και στην ψηφιακή σύγκλιση των προτύπων λειτουργίας του Δήμου Αθηναίων με αυτά των άλλων Ευρωπαϊκών Δήμων.

Το όραμα

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. αποτελεί τον τεχνολογικό και ψηφιακό βραχίονα του Δήμου Αθηναίων και άλλων ΟΤΑ, μέσω της οποίας οι ΟΤΑ εκσυγχρονίζουν τη λειτουργία τους, τις υποδομές τους και αξιοποιούν επωφελώς ευρωπαϊκά προγράμματα, ώστε να προσφέρουν σύγχρονες υπηρεσίες αιχμής στους δημότες τους.

Η Στρατηγική

Ανάληψη και εκτέλεση εκείνων των έργων που προσφέρουν ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη στην εταιρεία, δηλαδή να προσθέτουν πρακτικώς χρήσιμη τεχνογνωσία, κεφαλαιοποιήσιμη, επαναχρησιμοποιήσιμη και επεκτάσιμη, καθώς και να ωφελούν τον πολίτη και εξυπηρετούν την μακροπρόθεσμη προαγωγή των συμφερόντων και της εικόνας της εταιρείας και του Δήμου ως σύγχρονων δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Website: http://www.daem.gr/daem/

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • PostgreSQL
 • Geoserver
 • ReactJS
 • OpenLayers
 • QGIS

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Οι εφαρμογές λειτουργούν εσωτερικά στους χρήστες της ΔΑΕΜ Α.Ε.

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;