Λογισμικό Συντονισμού και Λήψης Αποφάσεων για την παρακολούθηση του Εθνικού Πάρκου Μακεδονίας -Θράκης στο πλαίσιο του Έργου BIO2CARE

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή ΔΠΘ

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης έχει ως σκοπό την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης. Ειδικότερα, το Τμήμα ΜΠ&Δ εκπληρώνει την αποστολή του με τη διδασκαλία, έρευνα και εφαρμογή συστηματικών τρόπων βελτίωσης της παραγωγικότητας (αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας της παραγωγής με ταυτόχρονη μείωση των διατιθέμενων πόρων) και την κατάρτιση διπλωματούχων μηχανικών ικανών να μελετούν, ερευνούν και ασχολούνται επιστημονικά με το σχεδιασμό της δομής και της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων. Ο διπλωματούχος μηχανικός του Τμήματος ΜΠ&Δ μπορεί να στελεχώσει τμήματα οργάνωσης, διοίκησης, μεθόδων προγραμματισμού και σχεδιασμού επιχειρήσεων. Επίσης, μπορεί να αναπτύξει κριτικές ικανότητες απαραίτητες για να οργανώνει ανθρώπινους, υλικούς και οικονομικούς πόρους. Μέσα από τις σπουδές του αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις για να διοικεί και να επικοινωνεί με τους συνεργάτες του.

Website: https://pme.duth.gr/

To Έργο ΒΙΟ2CARΕ «Ενίσχυση της Ικανότητας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών μέσω μιας Καινοτόμου Μεθοδολογίας για τη Βιωσιμότητα» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, αποσκοπεί στη βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών προς όφελος της βιοποικιλότητας και των τοπικών κοινωνιών.

Κύρια δράση του ΒΙΟ2CARΕ είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων, το οποίο θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την αποτύπωση και κατανόηση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που ασκούν πιέσεις στις προστατευόμενες περιοχές, καθώς και για την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεών τους στη βιοποικιλότητα (για παράδειγμα, μέτρηση του οικολογικού, ανθρακικού και υδατικού αποτυπώματος). Το εργαλείο αυτό, σε συνδυασμό και με την εγκατάσταση και λειτουργία υψηλής τεχνολογίας συστημάτων παρακολούθησης της χλωρίδας, της πανίδας και παράνομων δραστηριοτήτων, θα συμβάλει στην αναχαίτιση των περιβαλλοντικών πιέσεων που ασκούνται στις προστατευόμενες περιοχές, στη βελτίωση της γνώσης και, εν τέλει, της περιβαλλοντικής τους κατάστασης.

Στο πλαίσιο αυτό η GET ανέλαβε την υλοποίηση ενός λογισμικού συντονισμού και λήψης αποφάσεων. Βασισμένο στην πλατφόρμα χωρικής ανάλυσης GET SDI PORTAL, το λογισμικό ενοποιεί και οπτικοποιεί πληροφορία από πολλαπλές πηγές (αισθητήρες, UAV, περιβαλλοντικές βάσεις δεδομένων) με στόχο την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των προστατευόμενων περιοχών και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων των αρμόδιων υπηρεσιών.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  • PostgreSQL / TimescaleDB
  • Geoserver
  • GET SDI PORTAL

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;