ADAPT2CLIMA TOOL: Ένα εργαλείο Υποστήριξης της προσαρμογής του αγροτικού τομέα στην κλιματική αλλαγή

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – ΕΜΠ

Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Website: http://www.uest.gr/ 

Η Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (UEST) είναι μια εκπαιδευτική και ερευνητική μονάδα της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η μονάδα λειτουργεί σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιες και τοπικές αρχές και με τον ιδιωτικό τομέα με στόχο την ενίσχυση της εκπαίδευσης, της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Η Μονάδα συνεργάζεται στενά με αρμόδια Υπουργεία και άλλους κυβερνητικούς οργανισμούς, καθώς και με διάφορους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, παρέχοντας υπηρεσίες περιβαλλοντικής διαχείρισης για την ανάπτυξη και εφαρμογή εθνικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης. Το UEST είναι το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς της Ελλάδας που εκπροσωπεί τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Θεματικό Κέντρο για τα Απόβλητα και τις Ροές Υλικών (ETC / WMF) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).

Η Μονάδα έχει αναλάβει πάνω από 100 έργα, εθνικά, διεθνή και ευρωπαϊκά, συμπεριλαμβανομένων έργων Life-Περιβάλλον, Life τρίτες χώρες, Twinning, MEDA-Water κλπ.

Στόχος του εργαλείου υποστήριξης λήψης αποφάσεων ADAPT2CLIMA είναι να διευρύνει τις γνώσεις για την κλιματική αλλαγή καθώς και των επιπτώσεών της στο γεωργικό τομέα, προκειμένου να υποστηρίξει τους γεωργούς, τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς (γεωπόνους, βιομηχανία γεωργικών προϊόντων κλπ.) στη λήψη αποφάσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Το εργαλείο αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου LIFE ADAPT2CLIMA: Προσαρμογή του γεωργικού τομέα των νησιών της Mεσογείου στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις επιδόσεις των καλλιεργειών, στη διαθεσιμότητα του νερού και στον γεωργικό τομέα γενικά, παρουσιάζονται μέσω διαδραστικών χαρτών και γραφημάτων. Επιπλέον, το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση των διαθέσιμων μέτρων προσαρμογής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και την αποτελεσματικότητά τους στην αύξηση της ανθεκτικότητας της γεωργίας.

Τα κύρια σενάρια κλιματικής αλλαγής που εξετάστηκαν αφορούν τις μέσες κλιματικές συνθήκες που αναμένονται για την περίοδο 2031-2060 με βάση τα σενάρια εκπομπών RCP4.5 και 8.5 της IPCC και ως εκ τούτου το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό προσαρμογής.

Επιπρόσθετα, εξετάστηκαν ακραία κλιματικά σενάρια (ξηρό, υγρό, θερμό, ψυχρό) με βάση το σενάριο εκπομπών RCP8.5, προκειμένου το εργαλείο να χρησιμοποιηθεί για βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό προσαρμογής από τους αγρότες, σε περίπτωση που ακραίες κλιματολογικές συνθήκες παρατηρηθούν στο εγγύς μέλλον.

Το εργαλείο εφαρμόζεται στην Κύπρο, στην Κρήτη (Ελλάδα) και στη Σικελία (Ιταλία), αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους όσους επιθυμούν να αναπτύξουν μια περιφερειακή στρατηγική προσαρμογής για τον αγροτικό τομέα, για περιφέρειες της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η GET ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη του εργαλείου σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα δεδομένα που παρείχαν οι εταίροι του LIFE ADAPT2CLIMA. Η εφαρμογή αξιοποιεί την τεχνολογία και την τεχνογνωσία της GET που σχετίζονται με τη διαχείριση, απεικόνιση και ανάλυση χωρικών δεδομένων καθώς και σχεδιασμού και ανάπτυξης εργαλείων περιβαλλοντικής πληροφορικής.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  • GET SDI Portal
  • PostgreSQL
  • Geoserver

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του έργου η GET υλοποίησε Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών για το Δήμο Θεσσαλονίκης.  Η λύση άφορά πρακτικά στη δημιουργία μιας πλατφόρμας μέσω της οποίας ο Δήμος θα είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις επιταγές της Οδηγίας INSPIRE σε σχέση με γεωχωρικά μεταδεδομένα και υπηρεσίες. Μέσω της πλατφόρμας που ανέπτυξε η GET, ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι πλέον σε θέση να διαθέτει τα δεδομένα του με τον πλέον διαλειτουργικό τρόπο, δηλαδή μέσω υπηρεσιών Γεωχωρικών δεδομένων (OGC Web Services). Η ανάπτυξη του συστήματος βασίστηκε στη χρήση και παραμετροποίηση λογισμικών ΕΛ/ΛΑΚ (ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοικτού κώδικα).

Τα επιμέρους στάδια για την υλοποίηση του έργου είναι:

  1. Προετοιμασία δεδομένων για ένταξη στην Υ.Γε.Π. του Δήμου
  2. Δημιουργία Μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE καεί το Ν. 3882/2010
  3. Ανάπτυξη δικτυακών υπηρεσιών (Εξεύρεσης, Απεικόνισης, Τηλεφόρτωσης)
  4. Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης Γεωχωρικών Δεδομένων Δήμου Θεσσαλονίκης

Η Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών του Δήμου Θεσσαλονίκης που αναπτύχθηκε το πλαίσιο το έργου αποτελεί ουσιαστικά τη διεπαφή του υπόλοιπου συστήματος με τους εξωτερικούς χρήστες. Πρόκειται για χαρτογραφική διαδικτυακή εφαρμογή που αναπτύχθηκε με χρήση λογισμικών ανοικτού κώδικα. Μέσω της εφαρμογής διαχέονται τα γεωχωρικά δεδομένα του Δήμου με τη μορφή χαρτών. Η λειτουργία της πύλης βασίζεται στη δυναμική άντληση δεδομένων από τη βάση γεωχωρικών δεδομένων.

Η Πύλη διαθέτει δύο εκδόσεις:

Α) Την ελεύθερα προσβάσιμη από όλους
Β) Την έκδοση με ενεργοποιημένη την Υπηρεσία Διόρθωσης/Επικαιροποίησης για τους διαχειριστές

Επιπλέον, η πύλη περιλαμβάνει και τη διεπαφή με την Υπηρεσία Εξεύρεσης. Μέσω της διεπαφής οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης στον κατάλογο μεταδεδομένων (Γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών), βάσει κριτηρίων που προδιαγράφονται από την Οδηγία INSPIRE.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  • GET SDI Portal
  • PostgreSQL
  • Geoserver

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;