Εμβληματικά Έργα για ΡΑΕ

Announcement Date: 31 Δεκεμβρίου, 2022

Σε συνέχεια των υπηρεσιών που παρέχουμε στη ΡΑΕ αδιάλειπτα από το 2007, μέσα στο 2022 αναπτύξαμε το Σύστημα Ηλεκτρονικού Μητρώου Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη ΡΑΕ, το οποίο αφορά σε σύνθετες διαδικασίες ταυτοποίησης, διατραπεζικών συναλλαγών και αυτοματοποιημένης διενέργειας ροής εργασιών όσον αφορά γεωχωρικά και μη δεδομένα και στοιχεία.