Η GET ανανέωσε τη συνεργασία της με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών για τη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη της ήδη λειτουργούσας πλατφόρμας EMODnet Data Ingestion.

Συγκεκριμένα το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραγωγή του απαραίτητου λογισμικού για την βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη της ήδη λειτουργούσας πλατφόρμας “EMODnet Data Ingestion” σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην τεχνική περιγραφή (technical proposal) του προγράμματος “EMODnet Data Ingestion 3”. Το λογισμικό θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί στις υποδομές εικονικών μηχανών και νέφους του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και τα πλήρη δικαιώματα θα ανήκουν στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Η υλοποίηση του αντικειμένου του έργου θα βασισθεί στο υπάρχον ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο έχει αναπτυχθεί από τη GET στο πλαίσιο προηγούμενου έργου.