Η GET, συμμετείχε με επιτυχία στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου OpertusMundi που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020.
Μια από τις καινοτοτομίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου OpertusMundi εντοπίστηκε, αναλύθηκε και διακρίθηκε από το Radar Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EU Innovation Radar).
Λεπτομέρειες αυτής της καινοτομίας και πώς κατηγοριοποιήθηκε από την ανάλυση, είναι οι εξής:
Τίτλος Καινοτομίας: Ψηφιακή Αγορά για Γεωχωρικά Δεδομένα και Υπηρεσίες.
Market Maturity of the Innovation: Market Ready.
Δυνατότητα δημιουργίας αγοράς της καινοτομίας: Υψηλό
Σε αυτήν την ανάλυση, το Innovation Radar προσδιόρισε επίσης τους ακόλουθους εταίρους του έργου – συμπεριλαμβανομένης της GET – στο έργο ως «Βασικό καινοτόμο» στην ανάπτυξη αυτής της καινοτομίας:

  • ΑΘΗΝΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ.
  • GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES EPE
  • ROLEPLAY PRIVATE COMPANY