Το έργο αφορά την υλοποίηση ενός σύγχρονου συστήματος τηλεμετρίας / τηλεελεγχου παραμέτρων που αφορούν τη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης στην πόλη της Κομοτηνής. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του έργου έγινε προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παρακολούθησης της ροής και της πίεσης σε 10 σταθμούς ελέγχους διαρροών στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κομοτηνής καθώς και προμήθεια επιπλέον 12 φορητών Η/Μ παροχομέτρων. Οι σταθμοί διασυνθέθηκαν στο υφιστάμενο σύστημα SCADA της υπηρεσίας αλλά και στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου. Αυτό αφορούσε την καταγραφή του δικτύου ύδρευσης και των σχετικών υποδομών, την ανάπτυξη μιας χωρικά ενεργοποιημένης βάσης δεδομένων, την ανάπτυξη και παροχή χαρτογραφικών υπηρεσιών καθώς και τη δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής επιχειρησιακής παρακολούθησης των δικτύων και των δεδομένων τηλεμετρίας. Επιπρόσθετα, το σύνολο των δεδομένων διασυνθέθηκε και με ένα υδραυλικό μοντέλο με στόχο την εκτίμηση των παραμέτρων λειτουργίας του δικτύου και τον εντοπισμό προβλημάτων με στόχο τη μείωση των διαρροών. Στα πλαίσια του έργου η GET, σε συνεργασία με τη DRAXIS, ανέλαβε την υλοποίηση του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (βάση δεδομένων, υλοποίηση χαρτογραφικών υπηρεσιών και διαδικτυακής εφαρμογής).