Η GET υπέγραψε νέα σύμβαση με την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας του Βορείου Αιγαίου για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του προγράμματος ΑΙΓΙΣ για την πρόληψη αλλά και τον συντονισμό κατά την διάρκεια πιθανού συμβάντος, της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Το έργο περιλαμβάνει τη μεταφορά της γεωπληροφοριακής υποδομής της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας σε υποδομές απομακρυσμένης φιλοξενίας, τη φιλοξενία καθώς και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας σε αυτές για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την παραλαβή του έργου.