ppCIty

Η GET συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Λήψης Χωρικών Αποφάσεων & Συμμετοχικού Σχεδιασμού», με ακρωνύμιο ppCity, κωδικό Τ1ΕΔΚ-02901 και κωδικό MIS 5029727 στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τα μέλη της Σύμπραξης του εν λόγω έργου είναι:

 • DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 • GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ COMMONSPACE – Αρχιτεκτονική, Αστικός Σχεδιασμός, Χωρικές Στρατηγικές και Συμμετοχικός Σχεδιασμός
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ SOCIALITY

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Λήψης Χωρικών Αποφάσεων & Συμμετοχικού Σχεδιασμού για την παρακολούθηση και το σχεδιασμό έργων και δράσεων σε επίπεδο πόλης και γειτονιάς, με κέντρο τον πολίτη, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Η εμπλοκή και η συμμετοχή του κοινού και των χρηστών του δημοσίου χώρου είναι ουσιαστική και καθοριστική. Το σύστημα αποτελείται από τρεις (3) βασικές πλατφόρμες διαχείρισης, διάδρασης και ανάλυσης. Το τελικό προϊόν είναι ένα αρθρωτό σύστημα. Ο πυρήνας του συστήματος είναι η πλατφόρμα συμμετοχικού σχεδιασμού με τις υπόλοιπες δύο να λειτουργούν υποστηρικτικά και ενισχυτικά, αλλά και αυτόνομα. Στο έργο αναπτύσσεται υποδομή για την ενσωμάτωση δεδομένων ΙοΤ αισθητήρων στην πλατφόρμα συμμετοχικού σχεδιασμού.

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθεί:

 • Πλατφόρμα 1: Συλλογή Δεδομένων & Εντοπισμός Προβλημάτων: αποτελεί τη βασική υποδομή στην οποία συγκεντρώνονται τα απαραίτητα δεδομένα για τη λειτουργία της διαδικασίας σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων. Στόχος είναι στον κόμβο να συγκεντρώνονται και διαχειρίζονται δεδομένα για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη. Λειτουργεί πρακτικά ως κόμβος δεδομένων (data-hub), αξιοποιεί υφιστάμενα δεδομένα και υπηρεσίες μέσω τεχνικών διασύνδεσης, επιτρέπει τον εμπλουτισμό του με νέα σύνολα δεδομένων και υποστηρίζει το διαμοιρασμό και επαναχρησιμοποίηση τους με χρήση υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Πλατφόρμα 2: Συμμετοχικός Σχεδιασμός / ppGIS: μοναδικό στη σύλληψη σύστημα εφαρμογής συμμετοχικού σχεδιασμού, παρουσιάζοντας καινοτόμα χαρακτηριστικά. Η πλατφόρμα παρέχει τα εργαλεία, τις γνώσεις και τα βήματα για ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών και των χρηστών. Τα προτεινόμενα έργα και δράσεις που τίθενται από τον φορέα επικοινωνούνται στους χρήστες μέσω στοχευμένης και δομημένης καμπάνιας επικοινωνίας, ώστε να εξασφαλιστεί η αυξημένη συμμετοχή των ομάδων στόχων. Υποστηρίζει διαδικασίες ανάλυσης και επιλογής κατάλληλων σχεδιαστικών λύσεων, προτάσεων, ιδεών. Μέσω αλγορίθμων πολυκριτηριακής ανάλυσης γίνεται η προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων, αλλά και του βάρους της γνώμης των συμμετεχόντων, οι οποίοι καλούνται να συμμετάσχουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.
 • Πλατφόρμα 3: Δείκτες Παρακολούθησης / Dashboard: λειτουργεί ως εργαλείο παρακολούθησης και αξιολόγησης των αναδυόμενων προβλημάτων και λύσεων. Εμπεριέχει μια εκτεταμένη παλέτα παρακολούθησης δεικτών ποιότητας ζωής βασισμένη στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο ανάλυσης της κατάστασης του δήμου, εξαγωγής συγκρίσιμων αποτελεσμάτων, ποσοτικοποίηση ποιοτικών δεδομένων. Υποστηρίζει τον φορέα στο στρατηγικό του σχεδιασμό, στη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων και στην παρακολούθηση υλοποίησης προγραμμάτων και έργων.
 • Ενοποιημένο Σύστημα: αποσκοπεί στην ολοκλήρωση των τριών υποσυστημάτων, τον έλεγχο λειτουργίας και την τεκμηρίωση του ολοκληρωμένου συστήματος.

Μέσα από το έργο αυτό, οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις θα ενσωματώσουν νέα γνώση και καινοτομία στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που ήδη παρέχουν, γεγονός που θα ενισχύσει τις ίδιες, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά τους και το ερευνητικό τους δυναμικό, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία και νέες θέσεις εργασίας. Αφετέρου, το έργο θα τεκμηριώσει τη σύνδεση της έρευνας με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνία συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό θετικά στην εθνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία.

AMOS

Η GET χρηματοδοτείται για τηn υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης «Shallow Water Aquatic Monitoring using Acoustic Sensors and Satellite Images (AMOS)» στο πλαίσιο του προγράμματος «NEPTUNE: New Cross Sectoral Value Chains Creation across Europe Facilitated By Clusters for SMEs’ Innovation in Blue Growth» που έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Horizon 2020 (No. Of grant agreement: 691554), στο οποίο, από την Ελλάδα, συμμετέχει το Corallia.

Η πρόταση της GET υποβλήθηκε σε συνεργασία με την Γαλλική Εταιρία Semantic-TS. Αφορά την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος για την παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος (βαθυμετρία και κατηγοριοποίηση θαλασσίων οικοσυστημάτων πυθμένα, καταγραφή του αλιευτικού δυναμικού) των παράκτιων υδάτων. Το σύστημα θα βασίζεται στην τεχνολογία ακουστικής παρακολούθησης / καταγραφής της Semantic-TS που στα πλαίσια του έργου, θα προσαρμοστεί σε σύστημα USV, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα εύκολης συλλογής δεδομένων ακόμα και σε πολύ ρηχά νερά. Τα δεδομένα θα ενσωματώνονται στην καινοτόμα πλατφόρμα διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων της GET όπου επιπρόσθετα θα διατίθενται και ανοικτά δορυφορικά δεδομένα Sentinel ή άλλα ελεύθερα δεδομένα παρακολούθησης της γης όπως τα δεδομένα του αποθετηρίου Copernicus.

Η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της GET σε θέματα ανοικτών δεδομένων και διάχυσης / προβολής χωρικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, η λύση τεχνολογικά θα βασιστεί στο open source λογισμικό GET SDI PORTAL. Η λύση θα δοκιμαστεί πιλοτικά τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα θα είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό μέσα από διαδικτυακή εφαρμογή που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.

Η GET είναι από το 2015 μέλος του si-Cluster, του ελληνικού δυναμικού και σταθερά αναπτυσσόμενου gold labeled cluster που δραστηριοποιείται στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών, συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις του για την ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων στο χώρο των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών.

To NEPTUNE PROJECT έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 με τη συμφωνία επιχορήγησης  No. 691554

Μελέτη σχετικά με τη σχέση ραδιενεργού ρύπανσης και δορυφορικών παρατηρήσεων παραμέτρων θαλάσσης και συγκριτικής ανάλυσης σε ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών

Η GET συμμετέχει στο πρόγραμμα Βιομηχανικών Υποτροφιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος» υποστηρίζοντας τη διδακτορική έρευνα της υποψήφιας Διδάκτωρ Γεωργία Μαυροκέφαλου για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου «Μελέτη σχετικά με τη σχέση ραδιενεργού ρύπανσης και δορυφορικών παρατηρήσεων παραμέτρων θαλάσσης και συγκριτικής ανάλυσης σε ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών» (Study on the relation of radioactive pollution and satellite observations of marine parameters and comparative analysis on a Geographic Information System). Η GET σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» με επιβλέπουσα Ερευνήτρια την Δρα Ελένη Φλώρου και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, υποστηρίζει τη νέα ερευνήτρια Γεωργία Μαυροκέφαλου στο τετραετές αυτό ερευνητικό Διδακτορικό πρόγραμμα με βιομηχανικό προσανατολισμό.

Μέσω  του προγράμματος η νέα ερευνήτρια θα πραγματοποιήσει την έρευνά της σε ένα καινοτόμο ερευνητικό πεδίο, όπου τα αποτελέσματα της βρίσκουν άμεση εφαρμογή και δίνουν λύσεις σε βιομηχανικά προβλήματα, ενισχύοντας έτσι το τμήμα έρευνας μικρομεσαίων -και μη- επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ προωθείται η ανταγωνιστικότητά τους σε εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η GET υποστηρίζει τη διδακτορική έρευνα της Κας Μαυροκέφαλου που είναι σε θέση να φέρει εις πέρας  ερευνητικό πρόγραμμα άμεσου ενδιαφέροντός της  GET, Περιβαλλοντική Γεωπληροφορική.

Το πρόγραμμα Βιομηχανικών Υποτροφιών  υλοποιείται με την ευγενική δωρεά και στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Πρόκειται για ένα θεσμό άκρως διαδεδομένο στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, εξ’ αιτίας των πλεονεκτημάτων που αυτά παρουσιάζουν έναντι των αμιγώς ακαδημαϊκών, όπως πρόσβαση σε βιομηχανικής κλίμακας εξοπλισμό και περιβάλλον αλλά και προοπτικές εργασίας μετέπειτα

SLIPO

Η GET συμμετέχει στο έργο SLIPO: Scalable Linking & Integration of Big POI Data στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon2020. Για την υλοποίηση του έργου συνεργάζονται οι παρακάτω φορείς:

Εδώ μπορείτε να δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξης μιας εύκολα κατανοητής και vendor-agnostic οντολογίας η οποία θα επιτρέπει τη μοντελοποίηση και τη δημιουργία εμπλουτισμένων σημείων ενδιαφέροντος, περιλαμβάνοντας χρονικές και συνεχώς εξελισσόμενες πληροφορίες. Με το εν λόγω έργο θα επεκταθούν υπάρχουσες μορφές σημείων ενδιαφέροντος με την ανάπτυξη μοντέλου για τη διαχείριση και τον εμπλουτισμό σημείων ενδιαφέροντος από διαφορετικές ετερογενείς πηγές.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: http://www.slipo.eu/

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 731581

Publica Mundi

Η GET συμμετείχε στον επανασχεδιασμό και την ανάπτυξη της νέας εφαρμογής του www.geodata.gov.gr μέσω του ερευνητικού έργου PublicaMundi. Το έργο έχει ολοκληρωθεί επιτυχημένα και χρηματοδοτήθηκε από το 7ο Προγραμματικό Πλαίσιο (FP7 – 7th Framework Programme).

Οι συνεργάτες μας σε αυτό το έργο ήταν:

 • ΙΠΣΥ του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά
 • Rasdaman
 • GeoLabs

Οι βασικοί στόχοι του έργου ήταν:

 • επέκταση των καταλόγων ανοικτών δεδομένων για ολοκληρωμένη υποστήριξη δημοσίευσης, επιμέλειας και διαχείρισης του κύκλου ζωής των γεωχωρικών δεδομένων,
 • ανάπτυξη και ενσωμάτωση εργαλείων που επιτρέπουν τη διασύνδεση και τη διαχείριση της πολυγλωσσικότητας των γεωχωρικών δεδομένων σε διασυνοριακό πλαίσιο,
 • παροχή κλιμακούμενων/επεκτάσιμων τεχνολογιών και υπηρεσιών για τη δημιουργία και την επαναχρησιμοποίηση κατ’ απαίτηση (on-demand) χαρτών με χρήση ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων,
 • ανάπτυξη υπηρεσιών ανάλυσης για τον ακριβή έλεγχο της χρήσης των ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων, ανάπτυξη κλιμακούμενων/επεκτάσιμων τεχνολογιών και επαναχρησιμοποιούμενων προγραμματιστικών διεπαφών δεδομένων (data APIs) για την υποστήριξη των ερωτημάτων, την επεξεργασία και την ανάλυση των ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων.

H ανάπτυξη βασίσθηκε αποκλειστικά σε ΕΛ/ΛΑΚ και η λογική αρχιτεκτονική παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί.

publica_mundi_technology_overview_diagram

This project has received funding from the European Union’s FP7 research and innovation programme under grant agreement No 609608

 

Aquanet

Η GET συμμετείχε  στο ερευνητικό έργο «Διαχείριση Ύδατος για μία Πόλη με Έξυπνο, Αυτόνομο και Χαμηλού-κόστους Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων» (συντ.τίτλου: AquaNet) και κωδικό αριθμό 11ΣΥΝ_6_925 της ΓΓΕΤ στα πλαίσια  της πράξης «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

Οι συνεργάτες μας σε αυτό το έργο ήταν:

 • Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών/Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων/Πολυτεχνείο Κρήτης,
 • Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
 • Γιώργος Λιόντας & Σία Τεχνική,
 • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Χανίων

Το έργο αυτό είχε ως στόχο τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός έξυπνου, αυτόνομου, αυτοτροφοδοτούμενου και χαμηλού κόστους πιλοτικού δικτύου ασύρματων αισθητήρων (WSN) για τη διαχείριση πόσιμου νερού σε επίπεδο πόλης. Οι υπάρχουσες τεχνικές διαχείρισης πόσιμου νερού σε επίπεδο πόλης, βασίζονται σε απομακρυσμένο έλεγχο περιορισμένου αριθμού δεξαμενών νερού, τόσο σε μεγάλο υψόμετρο όσο και εντός κατοικημένων περιοχών (δεξαμενές διανομής). Τυπικά η διαχείριση γίνεται χειροκίνητα με ευριστικούς τρόπους και σκοπεύει στη διατήρηση των δεξαμενών διανομής νερού, τόσο άδειες ώστε το νερό να καταναλώνεται γρήγορα δεδομένου ότι δεν μπορεί να αναδιανεμηθεί σε άλλες περιοχές. Επιπλέον, η έλλειψη ενός κατανεμημένου συστήματος μετρήσεων, που να μπορεί να παρακολουθεί συνεχώς τη ροή του νερού έχει σαν αποτέλεσμα η διάγνωση των διαρροών (είτε από κλοπές, είτε από ζημιές) να καθυστερεί. Τέλος, η έλλειψη ενός έξυπνου δικτύου αισθητήρων κάνει απαγορευτική την βέλτιστη λειτουργία της εταιρείας διαχείρισης του νερού. Για παράδειγμα, κατα την διάρκεια του καλοκαιριού, η ΔΕΥΑ θα  μεγιστοποιήσει την αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος, μειώνοντας τις διακοπές νερού, ενώ τον χειμώνα μπορεί  να μεγιστοποιήσει τα αποθέματα.

Το έργο αυτό ανέπτυξε χαμηλού κόστους μεγάλης κλίμακας πιλοτικό ασύρματο δίκτυο αισθητήρων για διαχείριση νερού το οποίο έχει την ικανότητα να αυξήσει την υπάρχουσα ικανότητα επίβλεψης και διαχείρισης νερού της Δημοτικής Επιχείρισης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ).  Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ προσέφερε  ένα γόνιμο έδαφος πειραματισμών, καθώς ένα μέρος τους συστήματος διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένων δεξαμενών και σωληνώσεων, δικτυώθηκε  με το προτεινόμενο σύστημα.

Η ιστοσελίδα του έργου είναι: http://aquanet.tuc.gr/

Στα πλαίσια του έργου η GET ανέπτυξε εφαρμογή που προσφέρει πρόσβαση στα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων του Έργου. Επιπλέον, λειτουργεί ως εφαρμογή-πελάτης για δικτυακές υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων που βασίζονται σε ανοικτά πρότυπα. Στα βασικά της χαρακτηριστικά και δυνατότητες συμπεριλαμβάνονται:

 • Συμβατότητα με διεθνή και ευρέως χρησιμοποιούμενα πρότυπα γεωχωρικών πληροφοριών, όπως: WMS, WFS, WFS-T, WMTS, CSW
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης πολλαπλών διαφορετικών υπηρεσιών στον ίδιο χάρτη
 • Δυνατότητες: θέασης, μεταφόρτωσης, αναζήτησης, ανάλυσης,
 • Αναζήτηση σε καταλόγους μεταδεδομένων

Η ανάπτυξη της εφαρμογής βασίστηκε στο GET SDI Portal.