SLIPO

Η GET συμμετέχει στο έργο SLIPO: Scalable Linking & Integration of Big POI Data στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon2020. Για την υλοποίηση του έργου συνεργάζονται οι παρακάτω φορείς:

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξης μιας εύκολα κατανοητής και vendor-agnostic οντολογίας η οποία θα επιτρέπει τη μοντελοποίηση και τη δημιουργία εμπλουτισμένων σημείων ενδιαφέροντος, περιλαμβάνοντας χρονικές και συνεχώς εξελισσόμενες πληροφορίες. Με το εν λόγω έργο θα επεκταθούν υπάρχουσες μορφές σημείων ενδιαφέροντος με την ανάπτυξη μοντέλου για τη διαχείριση και τον εμπλουτισμό σημείων ενδιαφέροντος από διαφορετικές ετερογενείς πηγές.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: http://www.slipo.eu/

 

Publica Mundi

Η GET συμμετείχε στον επανασχεδιασμό και την ανάπτυξη της νέας εφαρμογής του www.geodata.gov.gr μέσω του ερευνητικού έργου PublicaMundi. Το έργο έχει ολοκληρωθεί επιτυχημένα και χρηματοδοτήθηκε από το 7ο Προγραμματικό Πλαίσιο (FP7 – 7th Framework Programme).

Οι συνεργάτες μας σε αυτό το έργο ήταν:

 • ΙΠΣΥ του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά
 • Rasdaman
 • GeoLabs

Οι βασικοί στόχοι του έργου ήταν:

 • επέκταση των καταλόγων ανοικτών δεδομένων για ολοκληρωμένη υποστήριξη δημοσίευσης, επιμέλειας και διαχείρισης του κύκλου ζωής των γεωχωρικών δεδομένων,
 • ανάπτυξη και ενσωμάτωση εργαλείων που επιτρέπουν τη διασύνδεση και τη διαχείριση της πολυγλωσσικότητας των γεωχωρικών δεδομένων σε διασυνοριακό πλαίσιο,
 • παροχή κλιμακούμενων/επεκτάσιμων τεχνολογιών και υπηρεσιών για τη δημιουργία και την επαναχρησιμοποίηση κατ’ απαίτηση (on-demand) χαρτών με χρήση ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων,
 • ανάπτυξη υπηρεσιών ανάλυσης για τον ακριβή έλεγχο της χρήσης των ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων, ανάπτυξη κλιμακούμενων/επεκτάσιμων τεχνολογιών και επαναχρησιμοποιούμενων προγραμματιστικών διεπαφών δεδομένων (data APIs) για την υποστήριξη των ερωτημάτων, την επεξεργασία και την ανάλυση των ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων.

H ανάπτυξη βασίσθηκε αποκλειστικά σε ΕΛ/ΛΑΚ και η λογική αρχιτεκτονική παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί.

publica_mundi_technology_overview_diagram

Aquanet

Η GET συμμετείχε  στο ερευνητικό έργο «Διαχείριση Ύδατος για μία Πόλη με Έξυπνο, Αυτόνομο και Χαμηλού-κόστους Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων» (συντ.τίτλου: AquaNet) και κωδικό αριθμό 11ΣΥΝ_6_925 της ΓΓΕΤ στα πλαίσια  της πράξης «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

Οι συνεργάτες μας σε αυτό το έργο ήταν:

 • Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών/Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων/Πολυτεχνείο Κρήτης,
 • Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
 • Γιώργος Λιόντας & Σία Τεχνική,
 • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Χανίων

Το έργο αυτό είχε ως στόχο τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός έξυπνου, αυτόνομου, αυτοτροφοδοτούμενου και χαμηλού κόστους πιλοτικού δικτύου ασύρματων αισθητήρων (WSN) για τη διαχείριση πόσιμου νερού σε επίπεδο πόλης. Οι υπάρχουσες τεχνικές διαχείρισης πόσιμου νερού σε επίπεδο πόλης, βασίζονται σε απομακρυσμένο έλεγχο περιορισμένου αριθμού δεξαμενών νερού, τόσο σε μεγάλο υψόμετρο όσο και εντός κατοικημένων περιοχών (δεξαμενές διανομής). Τυπικά η διαχείριση γίνεται χειροκίνητα με ευριστικούς τρόπους και σκοπεύει στη διατήρηση των δεξαμενών διανομής νερού, τόσο άδειες ώστε το νερό να καταναλώνεται γρήγορα δεδομένου ότι δεν μπορεί να αναδιανεμηθεί σε άλλες περιοχές. Επιπλέον, η έλλειψη ενός κατανεμημένου συστήματος μετρήσεων, που να μπορεί να παρακολουθεί συνεχώς τη ροή του νερού έχει σαν αποτέλεσμα η διάγνωση των διαρροών (είτε από κλοπές, είτε από ζημιές) να καθυστερεί. Τέλος, η έλλειψη ενός έξυπνου δικτύου αισθητήρων κάνει απαγορευτική την βέλτιστη λειτουργία της εταιρείας διαχείρισης του νερού. Για παράδειγμα, κατα την διάρκεια του καλοκαιριού, η ΔΕΥΑ θα  μεγιστοποιήσει την αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος, μειώνοντας τις διακοπές νερού, ενώ τον χειμώνα μπορεί  να μεγιστοποιήσει τα αποθέματα.

Το έργο αυτό ανέπτυξε χαμηλού κόστους μεγάλης κλίμακας πιλοτικό ασύρματο δίκτυο αισθητήρων για διαχείριση νερού το οποίο έχει την ικανότητα να αυξήσει την υπάρχουσα ικανότητα επίβλεψης και διαχείρισης νερού της Δημοτικής Επιχείρισης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ).  Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ προσέφερε  ένα γόνιμο έδαφος πειραματισμών, καθώς ένα μέρος τους συστήματος διανομής νερού, συμπεριλαμβανομένων δεξαμενών και σωληνώσεων, δικτυώθηκε  με το προτεινόμενο σύστημα.

Η ιστοσελίδα του έργου είναι: http://aquanet.tuc.gr/

Στα πλαίσια του έργου η GET ανέπτυξε εφαρμογή που προσφέρει πρόσβαση στα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων του Έργου. Επιπλέον, λειτουργεί ως εφαρμογή-πελάτης για δικτυακές υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων που βασίζονται σε ανοικτά πρότυπα. Στα βασικά της χαρακτηριστικά και δυνατότητες συμπεριλαμβάνονται:

 • Συμβατότητα με διεθνή και ευρέως χρησιμοποιούμενα πρότυπα γεωχωρικών πληροφοριών, όπως: WMS, WFS, WFS-T, WMTS, CSW
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης πολλαπλών διαφορετικών υπηρεσιών στον ίδιο χάρτη
 • Δυνατότητες: θέασης, μεταφόρτωσης, αναζήτησης, ανάλυσης,
 • Αναζήτηση σε καταλόγους μεταδεδομένων

Η ανάπτυξη της εφαρμογής βασίστηκε στο GET SDI Portal.